مقاله بررسی عوامل موثر در پذیرش نوآوری های مربوط به سیستم های آبیاری پیشرفته توسط کشاورزان شهرستان کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۳۷ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر در پذیرش نوآوری های مربوط به سیستم های آبیاری پیشرفته توسط کشاورزان شهرستان کرج
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پذیرش
مقاله نوآوری
مقاله سیستم های آبیاری پیشرفته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلی خانی فراهانی ندا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: امیدی نجف آبادی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق در نظر دارد به بررسی عوامل موثر در پذیرش نوآوری های مربوط به سیستم های آبیاری پیشرفته بپردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها از نوع غیر آزمایشی (توصیفی) است و بر حسب روش همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل کشاورزان شهرستان کرج که در کلاس های ترویجی- آموزشی مربوط به آبیاری و آبیاری پیشرفته شرکت نموده اند، به تعداد ۱۲۶۴ است که با توجه به فرمول کوکران حجم نمونه ۱۸۱ نفر برآورد گردید. روش نمونه گیری مورد استفاده در تحقیق، تصادفی ساده بود. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که ضریب آلفا کرونباخ بدست آمده برای آن %۸۱ برآورد گردید. تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS در دو بخش تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی صورت پذیرفت؛ لذا با توجه به یافته های تحقیق عواملی نظیر سطح تحصیلات، میزان اطلاعات کشاورزان، عضویت در تشکل های روستایی، مساحت زمین زراعی، اثر بیمه در کاربرد سیستم ها، کسب اطلاعات مربوط به نوآوری از مراکز ترویجی با %۹۹ اطمینان، و دریافت اطلاعات از طریق مروجان، بالا بردن عملکرد محصول، صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی و حل کردن مشکل کمبود آب توسط سیستمها با %۹۵ اطمینان رابطه معنی داری با متغیر وابسته پذیرش نوآوری های مربوط به سیستم های آبیاری پیشرفته وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره گام به گام نشان داد که مساحت زمین زراعی، بالا بردن عملکرد محصول، مقرون به صرفه بودن آبیاری بارانی، تاثیر بیمه، کسب اطلاعات نوآوری از مراکز ترویجی در مجموع ۷۷٫۷ درصد از پذیرش نوآوری های مربوط به سیستم های آبیاری پیشرفته را تبیین می کنند.