مقاله بررسی عوامل موثر در طراحی جاده های جنگلی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر در طراحی جاده های جنگلی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقشه قابلیت عبور
مقاله اسپی رود
مقاله شبکه جاده
مقاله AHP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیبی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رافت نیا نصرت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد و توسعه منابع طبیعی همراه با اجرای برنامه های حفاظتی در ارتباط مستقیم با توسعه جاده های جنگلی و سهولت دسترسی به اعماق جنگل ها به ویژه در مناطق کوهستانی قرار دارد. امروزه می‎توان حجم زیادی از اطلاعات را با استفاده از قابلیت GIS در طراحی و ارزیابی مسیرها طی زمان کوتاهی مدیریت نمود. بنابراین در ‎این تحقیق با هدف ایجاد نقشه قابلیت عبور مناسب جاده های جنگلی، کوهستانی و توده های جنگلی در ‎سری ۸ اسپی رود با توجه به اصول فنی جاده های جنگلی پس از جمع آوری داده ها و نقشه های مورد نیاز اقدام به شناسایی عوامل موثر در ‎عبور جاده ها در ‎منطقه مورد مطالعه گردید. سپس برای تهیه نقشه های پایه جهت بررسی در ‎محیط GIS اقدام به تولید مدل رقومی زمین با استفاده ازنقشه ۳D گردید. در مرحله بعد در ‎محیط Arc map نقشه های عوامل موثر در ‎طراحی جاده شامل شیب، جهت، خاکشناسی، زمین شناسی، تیپ بندی، موجودی در ‎هکتار و ارتفاع با فرمت رستری تهیه گردید. سپس طبقات نقشه های تهیه شده با توجه به اهمیت طبقات در ‎دامنه نسبی ۱ تا ۹ رتبه بندی شدند. با توجه به تاثیر عوامل فوق با استفاده از تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اقدام به ارزش گذاری نقشه ها شد تا وزن نسبی هر نقشه بدست آید. با تلفیق نقشه های وزن داده شده عوامل موثر در ‎محیط GIS، نقشه قابلیت عبور جاده حاصل گردید. نتایج بدست آمده در ‎این تحقیق نشان داد که با استفاده از این روش می‎توان مناطق دارای پتانسیل مناسب جهت عبور جاده ها با توجه به و یژگی جاده های جنگلی و کوهستانی شمال کشور را شناسایی کرد.