مقاله بررسی عوامل موثر در شاداب سازی مدارس از دیدگاه دانش آموزان و اولیای مدرسه: با تاکید بر توسعه فرهنگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات توسعه اجتماعی – فرهنگی از صفحه ۹۱ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر در شاداب سازی مدارس از دیدگاه دانش آموزان و اولیای مدرسه: با تاکید بر توسعه فرهنگی
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاداب سازی
مقاله عوامل فیزیکی
مقاله عوامل آموزشی
مقاله عوامل سازمانی
مقاله عوامل اجتماعی و فرهنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی صمد
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: برزمینی لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر در شاداب سازی مدارس دوره راهنمایی دخترانه استان گلستان از دیدگاه دانش آموزان و اولیای مدرسه (مدیران، معلمان، مربیان تربیتی) است. روش پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری شامل دانش آموزان، مدیران، معلمان و مربیان تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان است. حجم نمونه متناسب با حجم جامعه و با استفاده از جدول مورگان شامل ۳۸۰ دانش آموز، ۱۷۰ مدیر، ۳۱۰ معلم و۱۷۰  مربی تربیتی به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که دانش آموزان و اولیای مدرسه عوامل چهارگانه مورد بررسی را در شاداب سازی مدارس موثر می دانند ولی بین دیدگاه آنان تفاوت معناداری مشاهده می شود به این صورت که از نظر دانش آموزان عوامل اجتماعی فرهنگی دارای بیشترین و عوامل سازمانی دارای کمترین میزان تاثیر در شاداب سازی مدارس و از نظر اولیای مدرسه عوامل کالبدی دارای بیشترین و عوامل آموزشی دارای کمترین میزان تاثیر در شاداب سازی مدارس هستند.