مقاله بررسی عوامل موثر در رضایتمندی روستاییان از جابجایی های فضایی، مکانی روستاها (مطالعه موردی: روستای چهارمحل، شهرستان رودبار) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در چشم انداز جغرافیایی از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر در رضایتمندی روستاییان از جابجایی های فضایی، مکانی روستاها (مطالعه موردی: روستای چهارمحل، شهرستان رودبار)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جابجایی روستا
مقاله ادغام روستا
مقاله ساماندهی روستایی
مقاله روستای چهارمحل
مقاله بخش خورگام
مقاله شهرستان رودبار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوبخت حقیقی شهاب
جناب آقای / سرکار خانم: قرشی میناباد محمدباسط

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی روستاییان در جابجایی های فضایی، مکانی روستاها در طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۶۹ به انجام رسیده است. این تحقیق از نوع پیمایشی است که به روش توصیفی – تحلیلی و همبستگی در روستای چهارمحل از توابع بخش خورگام شهرستان رودبار استان گیلان به عمل آمده است. برای انجام این تحقیق از دو روش مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سرپرستان ۷۲۰ خانوار روستای چهارمحل می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۲۵۱ نفر تعیین شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری، متغیرهای متعددی و بصورت متقاطع و دو به دو مورد آزمون قرار گرفتند که برای محاسبه رابطه بین متغیرها از آزمون کای اسکوئر و برای بررسی شدت رابطه بین آن ها ازآزمون Cramer’s v (به دلیل غیر پارامتری بودن) استفاده شده است. نتایج حاصل از مقادیر بدست آمده در سطح معناداری با مقدار sig=0.000 و وجود شدت رابطه با میزان Cramer’s v=0.000 در اغلب آزمون های بعمل آمده رضایت اهالی روستای چهارمحل ازجابجایی فضایی و مکانی و ادغام صورت گرفته، حاصل اقدامات مختلفی از جمله شکل گیری ساختار اقتصادی و شغلی در منطقه، برخورداری از امکانات و خدمات زیربنایی، ساخت مساکن با مصالح بهتر، اجرای طرح هادی، افزایش درآمد روستاییان و جلب مشارکت روستاییان بوده است.