مقاله بررسی عوامل موثر در توسعه کارآفرینی زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در رشد فناوری از صفحه ۱۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر در توسعه کارآفرینی زنان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفرینی
مقاله کارآفرینی زنان
مقاله فعالیت کارآفرینانه
مقاله توسعه کارآفرینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ممیز آیت اله
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی سیده عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی سیده فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کارآفرینی از محورهای اصلی و اساسی رشد و توسعه است به طوری که آن را موتور توسعه اقتصادی در هر کشور می دانند. تجربه کشورهای دارای رشد بالای درآمد ملی نشان دهنده آن است که مدیران این کشورها به نقش و اهمیت کارآفرینی در پیشرفت و توسعه کشور پی برده اند. از آنجا که بخش عظیمی از جامعه را زنان تشکیل می دهند، لذا کارآفرینی این قشر از جامعه از اهمیت بخصوصی برخوردار است. به گونه ای که یکی از شاخص های مهم برای ارزیابی و سنجش توسعه و پیشرفت هر کشور میزان مشارکت زنان در تولید است. آمارها نشان می دهد کمتر از ۱۰ درصد از کارآفرینان در ایران زن هستند. تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر در توسعه کارآفرینی زنان می پردازد. ابزار تحقیق، پرسشنامه و مصاحبه می باشد که برای حصول اطمینان از پایایی پرسشنامه مورد استفاده از آزمون الفای کرونباخ بهره گرفته شده است و برای اطمینان از روایی یا اعتبار محتوایی پرسشنامه از روش نظرسنجی استادان و صاحب نظران امر استفاده شده است. در تحلیل داده ها و ارائه یافته از آزمون آماری بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد با وجود احراز نقش دوگانه زنان شاغل، آنان نسبت به فعالیت های خود احساس مثبتی دارند. در پایان پیشنهادها و راهکارهایی به منظور توسعه و گسترش فعالیتهای کارآفرینانه زنان مطرح می گردد که از مهمترین آنها فرهنگ سازی در تغییر نگرش جامعه نسبت به توانمندی زنان در فعالیتهای اقتصادی است.