مقاله بررسی عوامل موثر در توسعه بیمه عمر با رویکرد کشف موانع در شهر تهران (مطالعه موردی: شرکت بیمه سامان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهشگر (مدیریت) از صفحه ۳۵ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر در توسعه بیمه عمر با رویکرد کشف موانع در شهر تهران (مطالعه موردی: شرکت بیمه سامان)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیمه عمر
مقاله عامل ساختاری
مقاله عامل اقتصادی
مقاله عامل اجتماعی-فرهنگی و عامل پشیبانی و تامین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرباف مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: کرباسی ور علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کیه سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به روایت آمار و اطلاعات متخذه از سطح مراجع بیمه ای، بیمه های عمر، هم از جهت تراکم (نسبت حق بیمه های اخذ شده به کل حق بیمه های ماخوذه در کشور) و هم از جهت نفوذ (سهم این بیمه ها در تولید ناخالص داخلی کشور) نسبت به سایر کشورهای پیشرفته و حتی همرده در سطح پائینی قرار دارد. این مقاله ضمن ریشه یابی علل این پدیده، عوامل موثر در توسعه بیمه های عمر در کشور را معرفی کرده و پیشنهادات سازنده ای را جهت رفع موانع گسترش آن ارائه می کند. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی می باشد. برای جمع آوری داده های تحقیق نیز از روش پیمایشی (پرسش نامه) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را نمایندگان بیمه سامان در تهران تشکیل می دهند و از روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای تعداد ۱۵۰ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند، داده های جمع آوری شده با استفاده از روش آزمون غیرپارامتریک دوجمله ای (آزمون نسبت)، مورد تحلیل قرار گرفته و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است، نتایج به دست آمده نشان می دهد که انتظار علمی محقق مبنی بر تاثیر مستقیم، مثبت و معنادار عوامل ساختاری، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و پشتیبانی و تامین بر توسعه بیمه عمر مورد قبول واقع گردید.