مقاله بررسی عوامل موثر بر گرایش زنان به مشاغل مردانه (مطالعه موردی: دختران دانشجوی دانشکده پلیس زن دانشگاه علوم انتظامی و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مطالعات توسعه اجتماعی ایران از صفحه ۴۳ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر گرایش زنان به مشاغل مردانه (مطالعه موردی: دختران دانشجوی دانشکده پلیس زن دانشگاه علوم انتظامی و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان
مقاله مشاغل مردانه
مقاله شغل پلیس زن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شایگان فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: کلدی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری طباطبایی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گرایش زنان به مشاغل مردانه، از جمله پدیده های اجتماعی است که در سال های اخیر دیده می شود. یکی از این مشاغل، شغل پلیسی است که تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال اصلی است که چه عواملی بر گرایش زنان به شغل پلیسی موثر است. تئوری های به کار رفته در این تحقیق نظریات فمینیستی، نظریات مراجع و علمای دینی در خصوص اشتغال زنان، تئوری تقسیم کار جنسیتی، نظریه تفاوت بیولوژیکی، تئوری جداسازی بازار کار و تئوری تفکیک مشاغل است. روش به کار رفته در این تحقیق، روش پیمایش و ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که بین ۱۰۰ نفر متشکل از ۵۰ نفر از دانشجویان دانشکده پلیس زن دانشگاه علوم انتظامی در تهران و ۵۰ نفر از دانشجویان زن دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی پرسشنامه تکمیل گردید که با استفاده از نرم افزار SPSS به تحلیل روابط متغیرها از طریق ضریب همبستگی پیرسون پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهد از میان شش فرضیه که به بیان رابطه بین تبلیغ رسانه های جمعی، تضمین شغلی، ویژگی های روحی و روانی زنان، همسان پنداری زنان با مردان، نیاز جامعه اسلامی به حضور پلیس زن (متغیرهای مستقل تحقیق) و گرایش زنان به شغل پلیسی (متغیر وابسته تحقیق) می پردازد، سه فرضیه تایید و سه فرضیه رد شد. فرضیه های تایید شده رابطه بین تبلیغ رسانه های جمعی (با ضریب همبستگی ۰, ۵۳۸ در دانشکده پلیس زن و ۰, ۶۱۹ در دانشکده علوم اجتماعی)، ویژگی های روحی و روانی زنان (با ضریب همبستگی ۰, ۴۴۳ در دانشکده پلیس زن و ۰, ۵۰۹ در دانشکده علوم اجتماعی)، نیاز جامعه اسلامی به حضور پلیس زن (با ضریب همبستگی ۰٫۶۳۵ در دانشکده پلیس زن و ۰, ۵۲۳ در دانشکده علوم اجتماعی) متغیرهای مستقل تحقیق بوده و گرایش زنان به شغل پلیسی متغیر وابسته تحقیق را نشان می دهد که این رابطه مستقیم و مثبت می باشد. یعنی با بالا رفتن تبلیغ رسانه های جمعی، ویژگی های روحی و روانی زنان، نیاز جامعه اسلامی به حضور پلیس زن، میزان گرایش زنان به شغل پلیسی افزایش می یابد.