مقاله بررسی عوامل موثر بر گرایش به کجروی فرهنگی دانشجویان دختر و پسر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جامعه شناسی زنان (زن و جامعه) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر گرایش به کجروی فرهنگی دانشجویان دختر و پسر
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کجروی
مقاله کجروی فرهنگی
مقاله دینداری
مقاله پایگاه اجتماعی- اقتصادی
مقاله والدین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: عموزاده معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: زینی وند مقدم حجت
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر گرایش به کجروی فرهنگی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور در شهرستان دره شهر صورت پذیرفته است. متغیرهای مطرح در این پژوهش که شامل پایگاه اجتماعی-اقتصادی، دینداری، میزان کجرو بودن دوستان، و غیره است، با استفاده از دلالت های نظریه های کجروی فرهنگی مطرح شدند. چارچوب نظری این پژوهش بنا به تناسب موضوع، کجروی فرهنگی را مورد استفاده قرار داده و فرضیات پژوهش استخراج شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور شهرستان دره شهر را که حدود ۱۶۰۰ نفر بودند تشکیل می دهد. این پژوهش به شیوه پیمایشی بر روی ۳۰۰ نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور شهرستان دره شهر در سال ۱۳۹۱ که به صورت تصادفی انتخاب شدند، صورت گرفت. ابزار سنجش، پرسشنامه بوده است و روایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. داده های آماری با استفاده از نرم افزار آماری برای علوم اجتماعی (SPSS) و روش همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش، حاکی از آن است که بین متغیر جنسیت با گرایش به کجروی فرهنگی، رابطه ای وجود ندارد، اما بین، پایگاه اجتماعی-اقتصادی، میزان دینداری، میزان کجرو بودن دوستان، واکنش والدین و متغیر دلالت های مقاومتی با گرایش به کجروی فرهنگی، رابطه وجود دارد. همچنین، معادله پیش بینی میزان گرایش به کجروی می تواند ۰٫۳۴۷ درصد از واریانس متغیر وابسته را پیش بینی نماید.