مقاله بررسی عوامل موثر بر کاهش فساد مالی در سازمان های دولتی و موسسه های پژوهشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر کاهش فساد مالی در سازمان های دولتی و موسسه های پژوهشی
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فساد
مقاله فساد مالی
مقاله اداری و ساختاری
مقاله اداره اسوه
مقاله رفتار مدیران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی پاکنوش
جناب آقای / سرکار خانم: پورعزت علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر کاهش فساد مالی در سازمان های دولتی (موسسات پژوهشی تهران) است. پرسش اصلی پژوهش فوق، بر تاثیر یا عدم تاثیر عوامل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اداری ساختاری و رفتاری مدیران، بر میزان فساد مالی متمرکز شده است.
این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و هدف آن، توسعه دانش کاربردی در زمینه مطالعات سازمانی است. از حیث روش، توصیفی پیمایشی است و باتوجه به نوع فعالیت موسسات پژوهشی مورد نظر (شامل ۲۰ بنیاد، پژوهشگاه، سازمان، مرکز و موسسه)، جامعه آماری از افراد آشنا به بوروکراسی (اعم از مدیران، استادان صاحب نظر، اعضای هیات علمی و متخصصان و کارشناسان مرتبط با اموراداری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی) تشکیل شده است. برای نمونه گیری پژوهش، از روش تصادفی ساده استفاده شده و برآورد اندازه نمونه ۳۱۷ نفر بوده است.
به منظور بررسی عوامل موثر بر کاهش فساد مالی در موسسات پژوهشی، از پرسشنامه و برای پاسخگویی به گویه ها، از طیف نقطه ای لیکرت و از آزمون های آماری متعدد شامل: آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آزمون تی در سطح یک جامعه، آزمون دوجمله ای (دواسمی) و آزمون فریدمن، استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که همه عوامل مورد بررسی با درجات متفاوت بر کاهش فساد مالی در موسسات پژوهشی موثرند.