مقاله بررسی عوامل موثر بر چند لایه بودن هویت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مطالعات ملی از صفحه ۷۳ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر چند لایه بودن هویت
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هویت
مقاله چند لایه بودن هویت
مقاله نوع خانواده
مقاله رسانه های جمعی
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع شاه آبادی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهانیان فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: ترکان رحمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چند لایه بودن هویت یکی از مسائلی است که فرد بر اثر تضاد بین ارزش ها و هنجارهای خود و عرف جامعه به آن دچار می شود. بدین لحاظ پژوهش حاضر عوامل موثر بر چند لایه بودن هویت را در بین دانشجویان مورد مطالعه قرار می دهد.
پژوهش حاضر به صورت پیمایشی و با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده، و استفاده از پرسش نامه محقق ساخته دارای اعتبار محتوا و پایایی مطلوب، صورت گرفته است. جامعه آماری، دانشجویان فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی بابل در سال ۱۳۹۱ بوده و حجم نمونه برابر با ۲۵۰ نفر است.
یافته ها: نتایج حاکی از آن است که بین وضعیت اشتغال دانشجو با چند لایه بودن هویت تفاوت معناداری وجود دارد. درحالی که بین متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت تولد، محل سکونت و تحصیلات دانشجو با چند لایه بودن هویت تفاوت معنادار وجود ندارد. هم چنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین میزان بهره مندی از رسانه های جمعی با چند لایه بودن هویت رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. اما بین تحصیلات مادر دانشجو با چند لایه بودن هویت رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. با این همه؛ بین سن و درآمد دانشجو، درآمد خانوار، رابطه معناداری وجود ندارد. تحلیل رگرسیونی نشان داد که به ترتیب سه متغیر تحصیلات مادر، وضعیت اشتغال دانشجو و وضعیت تاهل در مجموع ۱۹٫۷ درصد از واریانس چند لایه بودن هویت را تبیین می کنند.