مقاله بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت تکمیل فرش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در فناوری نساجی (علوم و تکنولوژی نساجی) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت تکمیل فرش
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وفاداری
مقاله رضایت مشتری
مقاله تکمیل فرش
مقاله کیفیت خدمات
مقاله تصویر ذهنی
مقاله سرعت
مقاله امانت داری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صباغیان علی
جناب آقای / سرکار خانم: عرشی علی
جناب آقای / سرکار خانم: رحیم زاده نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: رحیم زاده سیما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق عوامل موثر بر وفاداری مشتریان در صنایع تکمیل فرش ماشینی مورد بررسی قرار گرفته است که ابعاد آن شامل قیمت، تصویر ذهنی، امانتداری در طراحی، کیفیت و سرعت خدمات به عنوان متغیرهای مستقل و همچنین وفاداری مشتری به عنوان متغیر وابسته این تحقیق می باشد.
در ادامه وجود ارتباط معنی دار بین این دو متغیر بررسی شده است. از نظر اجرا، این تحقیق از نوع همبستگی و به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، شامل ۸۲ نمونه از شرکتهای فرش شهرستان کاشان بوده است. ابزار اندازه گیری تحقیق پرسش نامه بوده و از طریق آزمون پیرسون و اسپیرمن رابطه بین متغیرها سنجیده شد و همچنین با بکارگیری آزمون فریدمن میزان تاثیر هریک از عوامل موثر بر وفاداری رتبه بندی شد. یافته های تحقیق نشان داد کلیه عوامل فوق به طور معنی داری بر میزان وفاداری مشتری تاثیر دارد. همچنین دیگر نتایج مشخص نمود که کیفیت خدمات تکمیل فرش دارای بیشترین اثرگذاری و همچنین تصویر ذهنی افراد از کمترین میزان تاثیر بر رضایتمندی و وفاداری مشتری برخوردار است.