مقاله بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در شرکت بهره برداری متروی تهران با رویکرد افزایش سهم سفرهای درون شهری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱ در مجازی از صفحه ۱۹۵ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در شرکت بهره برداری متروی تهران با رویکرد افزایش سهم سفرهای درون شهری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وفاداری مشتری
مقاله مدل شاخص رضایت مشتری اروپا
مقاله آزمون کولموگروف – اسمیرنوف
مقاله آزمون میانگین T

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تشت زر امید
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم زاده غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شهریاری محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تهیه این مقاله بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در شرکت بهره برداری متروی تهران می باشد. در این تحقیق به علت تشابه فاکتورهای رضایت مشتری در ایران و کشورهای اروپایی از مدل شاخص رضایت مشتری اروپا استفاده گردید. در آغاز نرمال بودن داده های حاصل از پرسشنامه توسط آزمون کولموگروف – اسمیرنوف بررسی شده و مشخص شد که همه عوامل از توزیع نرمال پیروی می کنند. سپس بر اساس مدل مفهومی تحقیق رابطه عوامل مختلف با وفاداری مشتری فرضیه سازی شد و رد یا قبول فرضیه ها توسط آزمون T مشخص گردید. تحقیق حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی بوده که در طی مراحل اجرای آن به توصیف روابط بین عوامل مختلف مرتبط با وفاداری مشتری پرداخته شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بود که با اقتباس از پرسشنامه تیلور و همکارانش و با مقیاس لیکرت پنج گزینه ای تهیه و تنظیم گردید. نتایج نشان داد که بین تمامی عوامل شناسایی شده و وفاداری مشتری ارتباط وجود دارد. سپس راهکارها و پیشنهاداتی جهت بهبود رضایت مشتری و به تبع آن ایجاد وفاداری ارایه گردید. همچنین پیشنهاد شد که در تحقیقات آتی از رویکرد مقایسه ای (مقایسه با سایر متروهای دنیا ) استفاده شود تا بتوان هر چه بیشتر کیفیت و کمیت تحقیقات جاری را بهبود بخشید.