مقاله بررسی عوامل موثر بر هویت جمعی (محلی، ملی و جهانی) شهروندان گیلک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات توسعه اجتماعی – فرهنگی از صفحه ۱۰۰ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر هویت جمعی (محلی، ملی و جهانی) شهروندان گیلک
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هویت جمعی
مقاله هویت محلی
مقاله هویت ملی
مقاله هویت جهانی
مقاله گیلک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی جیردهی علی
جناب آقای / سرکار خانم: حبیب زاده خطبه سرا رامین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت هویت اجتماعی هر جامعه ای برای تصمیمات بهینه و در نهایت سلامت آن جامعه نقش مهمی دارد و این یکی از عواملی بود که ما را به نگارش این تحقیق برانگیخت. روش پژوهش پیمایش و ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه است. جمعیت آماری، شهروندان گیلک ۱۸ سال به بالاتر رشت به تعداد ۴۴۳۶۶۶ نفر است و حجم نمونه ۳۸۳ نفر برآورد شده است. برای قابل فهم بودن گویه ها از اعتبار صوری و برای سنجش پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است.
نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان گرایش پاسخ گویان به هویت محلی، ملی و جهانی در سطح متوسط و بالایی است. هم چنین شهروندان به ترتیب اولویت به هویت محلی، هویت ملی و هویت جهانی گرایش دارند.
نتایج دیگر حاکی از این است که هویت جمعی با احساس تبعیض، مشروعیت نظام سیاسی و تعامل اجتماعی رابطه معنادار و مستقیم دارد. مقدار ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که ۱۴٫۶ درصد از تغییرات هویت جمعی توسط متغیرهای مستقل تبیین می شود. متغیر تعامل اجتماعی با ضریب رگرسیون ۰٫۳۸۸ و متغیر مشروعیت نظام سیاسی با ضریب رگرسیون ۰٫۱۴۸ بر متغیر هویت جمعی تاثیر داشته اند.