مقاله بررسی عوامل موثر بر هزینه های کمرشکن خدمات درمانی در بیمارستان های عمومی شهر تبریز: یک مطالعه موردی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۶۵۵ تا ۶۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر هزینه های کمرشکن خدمات درمانی در بیمارستان های عمومی شهر تبریز: یک مطالعه موردی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرداختی از جیب
مقاله هزینه های کمرشکن خدمات درمانی
مقاله مدل هکمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پناهی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: جنتی علی
جناب آقای / سرکار خانم: نریمانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدزاده احمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: نادری آمنه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نحوه تامین مالی خدمات سلامت، یکی از چالش های عمده سیاستگذاران نظام سلامت است. در کشور ما نیز به دلیل پرداختی مستقیم از جیب زیاد و پوشش بیمه ناکافی، احتمال بروز هزینه های کمرشکن بالا است. بنابه ضرورت حفاظت بیماران بستری در برابر بار مالی هزینه های بیماری، این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر هزینه های خدمات درمانی در بیماران بستری بیمارستان های عمومی شهر تبریز پرداخت. جمع آوری داده های این تحقیق به صورت میدانی در بیمارستان های عمومی شهر تبریز و با استفاده از مصاحبه کنترل شده با ۳۰۰ بیمار بود. تجزیه و تحلیل داده ها در چارچوب الگوهای اقتصادسنجی و توسط روش هکمن انجام گرفته است. مطابق نتایج بدست آمده از ۳۰۰ خانوار در بیمارستان های عمومی تبریز، نسبت خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن ۳۰ درصد بوده است. نتایج الگوی هکمن نشان داد که عواملی چون وجود عضو بیش از ۶۰ سال در خانوار، زن بودن بیمار و افزایش سن بیمار رابطه مثبتی با سطوح بالای هزینه های کمرشکن دارند. نتایج الگوی پروبیت نیز نشان داد که وجود عضو بیش از ۶۰ سال، کمتر از ۱۲ سال و عضو با بیماری مزمن، پذیرش در بیمارستان خصوصی از عوامل اصلی افزایش احتمال مواجهه با هزینه های کمرشکن و افزایش شاخص ثروت از عوامل اصلی کاهش احتمال مواجهه با هزینه های کمرشکن است. با توجه به نتایج تحقیق توصیه می گردد دولت ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای حمایت از اقشار آسیب پذیر، پوشش بیمه و مکانیزم های پیش پرداخت را گسترش دهد.