مقاله بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل بهره برداران جهت انعقاد قرارداد اجرای طرح های مرتعداری از دیدگاه کارشناسان (مطالعه موردی مراتع شهرستان بجنورد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل بهره برداران جهت انعقاد قرارداد اجرای طرح های مرتعداری از دیدگاه کارشناسان (مطالعه موردی مراتع شهرستان بجنورد)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرارداد طرح های مرتعداری
مقاله بهره برداران مراتع
مقاله کارشناسان منابع طبیعی
مقاله خراسان شمالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی اسکوئی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی سیده خدیجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ضعف همکاری و عدم تمایل بهره برداران در بعضی از سامان های عرفی جهت انعقاد قراداد در اجرای طرح های مرتعداری یکی از چالش های اساسی بوده که توجه کارشناسان را در بخش مدیریت مرتع به خود معطوف نموده است. هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل بهره برداران جهت انعقاد قرار داد اجرای طرح های مرتعداری است. در این مطالعه عواملی مانند وضعیت کیفی و شرایط سامان های عرفی، میزان همکاری بهره برداران در تهیه و تدوین طرح های مرتعداری، تعداد بهره برداران در سامان های عرفی، نوع بهره برداری و وضعیت اقتصادی بهره برداران در سامان های عرفی از دیدگاه کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت. اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است و تعداد ۳۱ نمونه با استفاده از فرم کوکران تعیین گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده و اطلاعات پرسشنامه های جمع آوری شده پس از کدبندی با استفاده از نرم افزار SPSS16، آماره کای اسکوآر و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد از دیدگاه کارشناسان بین عواملی مانند وضعیت اقتصادی بهره برداران، تعداد بهره بردار، وضعیت کیفی و شرایط طبیعی مراتع و میزان همکاری بهره برداران در زمان تهیه و تدوین طرح های مرتعداری با میزان تمایل بهره برداران جهت انعقاد قرار داد اجرای طرح های مرتعداری رابطه معنی داری وجود دارد. ولی بین نوع بهره برداری با میزان تمایل بهره برداران جهت انعقاد قرار داد اجرای طرح های مرتعداری رابطه معنی داری وجود ندارد. دلایل آن را می توان استفاده گروهی و برخورداری از نوع حقوق عرفی یکسان در اکثر محدوده های عرفی منطقه تحقیق دانست. توصیه می شود کارشناسان برای افزایش تمایل بهره برداران جهت انعقاد قرار داد اجرای طرح های مرتعداری اقداماتی را در سامان های عرفی که بستر اجتماعی پایدارتر، شرایط اقتصادی بالاتر، تعداد کمتر و وضعیت کیفی مراتع بهتری دارند بعمل آورند.