مقاله بررسی عوامل موثر بر میزان استفاده بیمه شدگان سازمان بیمه خدمات درمانی از خدمات پزشکان عمومی در ایران با استفاده از داده های پانلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در حکیم از صفحه ۳۰۰ تا ۳۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر میزان استفاده بیمه شدگان سازمان بیمه خدمات درمانی از خدمات پزشکان عمومی در ایران با استفاده از داده های پانلی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیمه خدمات درمانی
مقاله پانل دیتا
مقاله کشش قیمتی
مقاله کشش درآمدی
مقاله بیمه همگانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی نیا سیروس
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری ساری علی
جناب آقای / سرکار خانم: مهرگان نادر
جناب آقای / سرکار خانم: پوررضا ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در ایران در حال حاضر حدود ۸۰۰۰۰ پزشک عمومی وظیفه اصلی ویزیت بیماران را به صورت سرپایی به عهده دارند. عوامل متعددی بر میزان استفاده از خدمات آن ها تاثیر می گذارند. هدف اصلی این مطالعه تعیین میزان تاثیر هر یک از این عوامل بر استفاده از خدمات پزشکان عمومی می باشد.
روش کار: این مطالعه یک پژوهش توصیفی- تحلیلی با استفاده از داده های پانلی می باشد. داده های مورد نیاز از سازمان بیمه خدمات درمانی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ جمع آوری گردید و تخمین نتایج با استفاده از نرم افزار Eviews.6 صورت گرفت.
یافته ها: کشش قیمتی و درآمدی مربوط به خدمات پزشکان عمومی به ترتیب -۰٫۰۳ و ۰٫۰۸ به دست آمده است، بدین معنی که به ازای ۱۰% افزایش در قیمت ویزیت پزشکان عمومی، بار مراجعه به این افراد در حدود ۰٫۳% کاهش و با افزایش ۱۰ درصدی درآمد بیمه شدگان، میزان مراجعه تقریبا ۰٫۸% افزایش نشان داد.
نتیجه گیری : دسترسی به بیمه خدمات درمانی نسبت به درآمد افراد و میزان هزینه ویزیت پزشک عمومی تاثیر بیشتری بر استفاده از خدمات پزشکان عمومی دارد.