مقاله بررسی عوامل موثر بر مصرف کالاهای فرهنگی در بین جوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در جامعه پژوهی فرهنگی از صفحه ۵۵ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر مصرف کالاهای فرهنگی در بین جوانان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصرف
مقاله کالاهای فرهنگی
مقاله اوقات فراغت
مقاله پایگاه اقتصادی- اجتماعی
مقاله جوانان
مقاله گرگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الیاسی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: پرده دار فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ترشیزی سوده
جناب آقای / سرکار خانم: خوش فر غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دنکو مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به ارزیابی عوامل موثر بر مصرف کالاهای فرهنگی میان جوانان می پردازد. هدف اصلی تحقیق حاضر، شناخت نقش برخی عوامل فردی و اجتماعی چون سن، جنسیت، شغل، سطح تحصیلات، مدت زمان گذران اوقات فراغت، و پایگاه اقتصادی- اجتماعی بر میزان مصرف کالاهای فرهنگی میان جوانان است. روش پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله شهر گرگان (۹۶۴۲۹ نفر) و نمونه آماری ۴۰۰ نفر از جوانان است. برای انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده و ابزار عمده جمع آوری داده ها «پرسش نامه محقق ساخته» بوده است. توصیف و تبیین داده ها با استفاده از روش های آماری متناسب با سطح سنجش متغیرها صورت گرفته است. یافته ها و نتایج تحقیق نشان می دهد که میان جنسیت و مصرف کالاهای فرهنگی تفاوت است، به طوری که مردان بیش تر از زنان کالاهای فرهنگی مصرف می کنند. هم چنین سطح تحصیلات، سن، مدت زمان گذران اوقات فراغت، و پایگاه اجتماعی اقتصادی با میزان مصرف کالاهای فرهنگی رابطه مثبت دارد.