مقاله بررسی عوامل موثر بر مشارکت زنان در بازار کار (مطالعه موردی شهر مشهد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۱۴۷ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر مشارکت زنان در بازار کار (مطالعه موردی شهر مشهد)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشتغال
مقاله نرخ مشارکت
مقاله مدل لاجیت
مقاله مشهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نحوی ابوذر
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهمیت اشتغال در عصر کنونی با توجه به گسترش ارتباطات و اطلاعات بر کسی پوشیده نیست. میزان مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی بویژه در جوامع شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است، این روند فرصت ها و چالش هایی را برای زنان و اقتصاد کشورهای متبوعشان ایجاد می کند. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر مشارکت زنان در بازارکار شهر مشهد می باشد. بدین منظور پرسش نامه هایی تهیه و در بین ۲۰۰ نفر از زنان توزیع گردید و با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه ۱۰۰ پرسش نامه انتخاب گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش رگرسیونی لاجیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، مشخص گردید که، وضعیت اقتصادی خانوار، تحصیلات، تعداد افراد تحت تکفل، تاهل و استقلال مالی جزء عوامل تاثیرگذار بر میزان مشارکت زنان مورد مطالعه در بازارکار شهر مشهد می باشند.