مقاله بررسی عوامل موثر بر مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرا در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) از صفحه ۹ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرا در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت اطلاعات شخصی
مقاله دانشجویان تحصیلات تکمیلی
مقاله دانشگاه الزهرا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آموزنده مهدیه
جناب آقای / سرکار خانم: تاجداران منصور
جناب آقای / سرکار خانم: غائبی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرا و نیز شناخت نقاط قوت و ضعف دانشجویان در مدیریت اطلاعات شخصی خود است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر، در زمره ی پژوهش های پیمایشی (توصیفی تحلیلی) قرار می گیرد. همه دانشجویان کارشناسی ارشد و دانشجویان دکتری دانشگاه الزهرا که در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ در دانشگاه الزهرا در حال تحصیل هستند جامعه پژوهش را شکل داده اند. بر اساس نمونه گیری تصادفی، ۳۰۹ دانشجوی کارشناسی ارشد و ۷۰ دانشجوی دکتری در این پژوهش شرکت کردند. شیوه ی جمع آوری داده ها، یک پرسش نامه محقق ساخته است که از ۴ بخش و ۷۹ سوال تشکیل شده است. به منظور سنجش مقدار پایایی Reliability پرسش نامه، از تکنیک آماری روش آلفای کرونباخ استفاده شد که عدد پایایی ۰٫۸۱ نشان می دهد. سوالات این پرسش نامه از پایایی لازم برخوردار هستند. توصیف داده ها با کمک آمار توصیفی و تحلیل یافته ها توسط آمار استنباطی (آزمون (T صورت گرفته است.
یافته ها: نتایج نشان می دهد که از بین عوامل موثر بر مدیریت اطلاعات شخصی، نگرش دارای میانگین ۳٫۹۵، دانش میانگینی معادل با ۳٫۲۹ و مجموعه مهارت های هفت گانه مدیریت اطلاعات شخصی میانگینی برابر با ۳٫۱۷ دارد. هم چنین میانگین میانگین های سه عامل مذکور، در حدود ۳٫۴۷ محاسبه شده است.
نتیجه گیری: میانگین ۳٫۴۷ گویای این نکته است که وضعیت مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرا، در سطح متوسط به بالا قرار دارد. هم چنین یافته های پژوهش نشان می دهد که میانگین عناصر مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان دکتری، در مقایسه با دانشجویان کارشناسی ارشد برابر است. لذا می توان اذعان کرد که بین مدیریت اطلاعات شخصی این دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد
.