مقاله بررسی عوامل موثر بر فاصله بین ازدواج و فرزندآوری (مطالعه موردی: زنان متاهل ۴۹-۲۰ ساله شهر اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر فاصله بین ازدواج و فرزندآوری (مطالعه موردی: زنان متاهل ۴۹-۲۰ ساله شهر اصفهان)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ازدواج
مقاله فرزندآوری
مقاله سن ازدواج
مقاله تاثیر فرد در فرزندآوری
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورز حمید
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقتیان منصور
جناب آقای / سرکار خانم: توسلی دینانی خدیجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف تعیین عوامل موثر بر فاصله بین ازدواج و فرزندآوری زنان متاهل ۴۹-۲۰ ساله شهر اصفهان صورت گرفته است. چارچوب نظری تحقیق بنا به تناسب موضوع، نظریه های جامعه شناسی و مکاتب مربوط به این حوزه قرار گرفت. روش تحقیق در این پژوهش، پیمایش بوده است و جامعه آماری ۴۱۳۷۳۹ نفر از زنان ۲۰ تا ۴۹ ساله شهر اصفهان بوده اند. حجم نمونه ۳۸۴ نفر بوده اند که با استفاده از فرمول کوکران با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به دست آمده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS است. مهمترین یافته های تحقیق نشان داد که بین سن زن در هنگام ازدواج و تاخیر در فرزندآوری با مقدار (r=-0.128) رابطه منفی و معناداری وجود دارد، با توجه به سطح معنی داری به دست آمده فرضیه تایید می شود. در واقع، هر چه سن زنان در هنگام ازدواج بیشتر بوده است، تاخیر در فرزندآوری کمتر بوده است. فرضیه دیگری که اثبات گردید، تاثیر قدرت زن در خانواده (r=-0.119) بوده که مهمترین نقش را در تاخیر در فرزندآوری در خانواده داشته است.