مقاله بررسی عوامل موثر بر عدم بکارگیری دانش آموختگان رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی استان چهارمحال و بختیاری در پست های تخصصی و مدیریتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات برنامه ریزی آموزشی از صفحه ۳۳ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر عدم بکارگیری دانش آموختگان رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی استان چهارمحال و بختیاری در پست های تخصصی و مدیریتی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پست های مدیریتی و تخصصی
مقاله دانش آموختگان
مقاله رشته مدیریت و برنامه ریزی
مقاله نظام آموزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بحرینی بروجنی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: نصر احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نیک خواه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سپهری کبری
جناب آقای / سرکار خانم: امرایی ساسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر عدم بکارگیری دانش آموختگان رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی استان چهارمحال و بختیاری در پست های تخصصی و مدیریتی، از دیدگاه استادان، مدیران آموزشی و دانش آموختگان شاغل این رشته ها بوده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی بوده و جامعه آماری آن شامل ۶۵ نفر استاد، ۱۲۳ نفر مدیر آموزشی و ۶۲ نفر از دانش آموخته گان رشته مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری بوده است. برای جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش از یک پرسشنامه بسته پاسخ پژوهشگرساخته (در مقیاس پنج درجه ای) استفاده شده است. روایی سوال های پرسشنامه، توسط متخصصان و پایایی آن به روش آلفای کرانباخ ۰٫۹۵، محاسبه شده است. برای تحلیل داده های پژوهش، از روش های آمار توصیفی و استنباطی مناسب استفاده شده است. طبق یافته-های پژوهش ۴۶٫۱ درصد پاسخ دهندگان عوامل فردی، ۵۷٫۸ درصد عوامل سازمانی، ۴۹ درصد عوامل اجرایی و ۳۷٫۴ عوامل آموزشی را به میزان زیاد و بسیار زیاد، در عدم بکارگیری دانش آموختگان در پست های تخصصی موثر دانسته اند. همچنین تفاوت بین دیدگاه استادان و دانش آموختگان در زمینه عوامل فردی و استادان و مدیران در زمینه عوامل سازمانی معنی دار بوده است.