مقاله بررسی عوامل موثر بر شکل گیری سرمایه اجتماعی در بین جوانان شهر ایلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۶۹ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر شکل گیری سرمایه اجتماعی در بین جوانان شهر ایلام
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشتغال
مقاله تحصیلات
مقاله جنسیت
مقاله دینداری
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله مشارکت رسمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کسانی کریم
جناب آقای / سرکار خانم: کسانی عزیز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سرمایه اجتماعی یکی از عوامل مهم در امر توسعه اجتماعی و رفاه اجتماعی می باشد. این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر شکل گیری سرمایه اجتماعی در بین جوانان۱۸ -۲۹ ساله شهر ایلام می پردازد.
روش کار: این تحقیق، پیمایشی می باشد که از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری، جوانان ۱۸-۲۹ ساله شهر ایلام وجمعیت نمونه ۴۰۰ نفر است. روش انتخاب نمونه، خوشه ای چند مرحله ای است.
یافته ها: یافته های به دستامده نشان داد که متغیرهای مستقل بجز تحصیلات و اشتغال با سرمایه اجتماعی رابطه معنی داری دارند و در مجموع هفت فرضیه مورد تایید قرار گرفت و دو فرضیه رد شد، بدین صورت که رابطه معنی داری بین میزان تحصیلات و سرمایه اجتماعی و هم چنین اشتغال و سرمایه اجتماعی مشاهده نشد.
بحث: بر اساس تحقیقات انجام گرفته، بین سرمایه اجتماعی و متغیرهای مستقل، روابط معنی داری وجود دارد و از دیدگاه های این تحقیقات، در این پژوهش استفاده شده است.
نتیجه گیری: پیشنهاد می گردد به منظور افزایش سرمایه اجتماعی، برنامه ریزی های جامعی در زمینه مشارکت رسمی و غیر رسمی برای نسل جوان صورت گیرد و با توجه به تاثیر مهاجرت بر سرمایه اجتماعی، برنامه ریزی دقیقی برای جلوگیری از مهاجرت به شهرها صورت گیرد.