مقاله بررسی عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی و ارتباط آن با کیفیت زندگی در سالمندان شهر ایلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در علوم پزشکی صدرا از صفحه ۲۳۵ تا ۲۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی و ارتباط آن با کیفیت زندگی در سالمندان شهر ایلام
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله کیفیت زندگی
مقاله سالمندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کسانی عزیز
جناب آقای / سرکار خانم: منتی رستم
جناب آقای / سرکار خانم: منتی والیه
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع محسن
جناب آقای / سرکار خانم: میربلوچ زهی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرمایه اجتماعی از بحث های مهم در مراحل مختلف زندگی افراد می باشد و نقش کلیدی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سلامتی افراد دارد. در سالمندان با توجه تغییر فرایند طبیعی زیستی و اجتماعی که موجب اختلال در کارکردها و اداره امور شخصی، کیفیت زندگی و ایفای نقش های اجتماعی فرد سالمند می شود. از این روی این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی سالمندان شهر ایلام و ارتباط آن با کیفیت زندگی می پردازد.
مواد و روش: این پژوهش یک مطالعه مقطعی است که بر روی ۳۳۰ نفر از سالمندان ۶۰ سال به بالای شهر ایلام با روش نمونه چند مرحله ای(Multi stage sampling) انجام گرفت. اطلاعات دموگرافیک سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی سالمندان توسط پرسشنامه های استاندارد سرمایه اجتماعی و SF12 جمع آوری گردیدند.
یافته ها: بین مولفه اعتماد فردی در سالمندان و متغیرهای، سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال، بعد روانی کیفیت زندگی، بعد جسمی کیفیت زندگی، مالکیت منزل مسکونی و مدت اقامت در محل، بین مولفه همبستگی و حمایت اجتماعی با وضعیت تاهل، مالکیت منزل مسکونی، بعد روانی کیفیت زندگی، پوشش بیمه، مدت اقامت در محل و اندازه خانوار و بین مولفه اعتماد اجتماعی و روابط انجمنی با متغیرهای سن، جنسیت، اشتغال، وضعیت تاهل، بعد روانی جسمی، مدت اقامت در محل و اندازه خانوار رابطه مشاهده شد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به عوامل مختلف مرتبط با سرمایه اجتماعی سالمندان و از طرفی اثر تجمعی عوامل بر مولفه های سرمایه اجتماعی، بهبود عوامل موثر قابل تعدیل، نظیر وضعیت اقتصادی و حمایت های اجتماعی و کیفیت زندگی می تواند بر سرمایه اجتماعی اثر مستقیم داشته باشد.