مقاله بررسی عوامل موثر بر رفتارهای وندالیستی جوانان با تاکید بر نقش حاشیه نشینی (مورد مطالعه: جوانان شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات مدیریت شهری از صفحه ۵۱ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر رفتارهای وندالیستی جوانان با تاکید بر نقش حاشیه نشینی (مورد مطالعه: جوانان شهر تهران)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حاشیه نشینی
مقاله وندالیسم
مقاله رفتار وندالیستی
مقاله جوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی سروش
جناب آقای / سرکار خانم: آرام هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: کریمیان حبیب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: هدف مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر رفتار وندالیستی جوانان به ویژه نقش حاشیه نشینی در این رفتارها است. استدلال مقاله بر این است که حاشیه نشینی به عنوان یک عامل مستقیم و قوی بر رفتارهای وندالیستی اثر معنی داری دارد و در کنار آن متغیرهای آنومی، ارتباط با کج روها و پایگاه و جنسیت به عنوان عوامل واسطه گر و مقوم حاشیه نشینی این تاثیر را تقویت می کنند.
روش پژوهش: مطالعه حاضر با استفاده از روش های اسنادی و پیمایشی و نیز تکنیک ها و ابزارهای فیش برداری و پرسشنامه، انجام شده است و نمونه ۳۵۰ نفر با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای طبقه ای با حجم نامتناسب و تصادفی تعیین گردید، تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و با بهره گیری از آماره های پارامتریک و ناپارامتریک صورت گرفته است.
یافته ها: یافته ها نشان داد بین پایگاه اقتصادی اجتماعی، میزان آنومی و میزان ارتباط افراد با کجروها با میزان رفتارهای وندالیستی جوانان رابطه معنی داری وجود دارد، و همچنین تفاوت معنی داری در رفتارهای وندالیستی دو گروه جوانان حاشیه نشین و غیرحاشیه نشین وجود دارد.
نتیجه گیری: نتایج بدست آمده نشان می دهد که رفتارهای وندالیستی جوانان در مناطق حاشیه نشین به نسبت مناطق غیرحاشیه نشین، بیشتر است و این امر با توجه به عوامل دیگری نظیر آنومی، ارتباط با کج روها و پایگاه پایین افراد تشدید می شود.