مقاله بررسی عوامل موثر بر حفظ مشتری در خدمات تلفن همراه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهشگر (مدیریت) از صفحه ۶۱ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر حفظ مشتری در خدمات تلفن همراه
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تلفن همراه
مقاله مدل معادلات ساختاری
مقاله هزینه تغییر
مقاله حفظ مشتری
مقاله رضایت مشتری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرانژاد منصور
جناب آقای / سرکار خانم: نیسی عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: منتیان محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مهرحسینی اردکانی عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مطالعه بررسی اثرات هزینه تغییر، کیفیت خدمات، ارزش مشتری و رضایت مشتری بر حفظ مشتری و همچنین ارزیابی تقش میانجی رضایت مشتری است. داده های مطالعه از یک نمونه ۳۸۴ نفری از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب گردید. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسش نامه ساختارمند بود که پایایی آن با استفاده از معیار آلفای کرونباخ (a=.81) تایید گردید. داده ها به روش تحلیل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار AMOS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل داده ها نشان داد برازش مدل پیشنهادی مناسب است و نقش میانجی رضایت مشتری مورد تایید قرار گرفت. همچنین تاثیر معنادار رضایت و ارزش مشتری بر روی حفظ مشتری تایید گردید، اما بین کیفیت خدمات و هزینه تغییر بر روی حفظ مشتری تاثیر معناداری یافت نشد.