مقاله بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی روان شناختی زنان روستایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جامعه شناسی زنان (زن و جامعه) از صفحه ۱۶۵ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی روان شناختی زنان روستایی
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازی روان شناختی
مقاله شاخص ها
مقاله مدل یابی
مقاله زنان روستایی
مقاله ساری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چرمچیان لنگرودی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: علی بیگی امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی روان شناختی زنان روستایی شهرستان ساری بود. برای دستیابی به این هدف، شاخص های توانمندسازی روان شناختی زنان روستایی و عوامل تاثیرگذار بر آن شناسایی شدند. جامعه آماری پژوهش شامل ۱۱۱۱۲۴ زن روستایی شهرستان ساری بود. نمونه گیری تصادفی طبقه ای در این مطالعه بکار برده شد و ۲۷۰ زن روستایی انتخاب شدند. روش شناسی پژوهش، ترکیبی از روش های کمی و توصیفی-استنباطی بود. مقدار آلفای کرونباخ ۰٫۸۵ بدست آمد. میانگین سن زنان مورد مطالعه ۴۶٫۳۳ سال بوده است و ۸۶٫۳ درصد از زنان روستایی شهرستان ساری بیش تر از ۱۱ سال سابقه کار کشاورزی داشتند. میانگین تعداد اعضای خانواده ۴ نفر بود. هم چنین، ۶۲ درصد واریانس توانمندسازی روان شناختی زنان روستایی شهرستان ساری به وسیله شش عامل میزان ارتباطات، میزان گرفتن وام از منابع گوناگون، میزان مفید بودن روش ها و رهیافت ها، موانع، راهکارها و تحصیلات تبیین شد. بیش ترین اثر بر توانمندسازی روان شناختی زنان روستایی شهرستان ساری را میزان گرفتن وام از منابع گوناگون با ضریب مسیر ۰٫۴۲۳ داشت. بیشترین وام را زنان روستایی از زنان دیگر گرفته بودند. مفیدترین روش در ارائه خدمات ترویجی-آموزشی به زنان روستایی شهرستان ساری، روش های گروهی مانند برگزاری کارگاههای آموزشی فرآوری محصولات کشاورزی بود. مهم ترین مانع توانمندسازی روان شناختی زنان روستایی شهرستان ساری عدم اعتماد زنان به یکدیگر و مهم ترین راهکار دادن وام و اعتبارات به زنان روستایی بود.