مقاله بررسی عوامل موثر بر تنش شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در بهداشت و توسعه از صفحه ۷۴ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر تنش شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش شغلی
مقاله عوامل موثر
مقاله پرستاران
مقاله زنجان
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: باطبی عزیزاله
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی رویا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: واعظی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری سمیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پرستاران در معرض عوامل تنش زای گوناگونی در محیط کار قرار می گیرند. بدیهی است که تنش شغلی بر سلامت جسمی و روانی پرستاران و کیفیت کار آنان تاثیر می گذارد. هدف از پژوهش حاضر، تعیین میزان تنش شغلی پرستاران و شناسایی عوامل موثر بر آن است تا با شناخت بهتر این عوامل جهت کاهش آنها مداخلاتی انجام شود.
روش ها: در این مطالعه مقطعی، نمونه گیری طبقه ای – تصادفی به کار برده شد و ۲۴۱ پرستار از بین پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی زنجان وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه، ویژگی های شغلی و پرسشنامه تنش شغلی پرستاران (Nursing stress scale یاNSS ) استفاده شد. داده ها با آزمون های آماری Kruskal-Wallis،Mann-Whitney U  و Spearman correlation و به وسیله نرم افزارSPSS  نسخه ۱۶ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: در این مطالعه ۱٫۲ درصد پرستاران مورد مطالعه تنش کم، ۴۸٫۱ درصد تنش متوسط و ۵۰٫۶ درصد نیز تنش زیادی را در محیط کار خود تجربه می کردند. جنس مونث (P=0.007) و افراد با انگیزه پایین برای ادامه تحصیل (P=0.050) به طور معنی داری تنش شغلی بالاتری داشتند؛ در حالی که بین سن، وضعیت تاهل، نوبت کاری، سابقه کار، بخش محل کار، میزان اضافه کاری و تعداد فرزندان با استرس شغلی ارتباط معنی داری به دست نیامد.
بحث و نتیجه گیری: میزان تنش شغلی پرستاران در زنجان بالا بود. به نظر می رسد انجام مداخلاتی برای گروه های در معرض خطر از جمله کاهش تعارض با پزشکان و یا درگیری با دیگر پرستاران موجب کاهش تنش شغلی در پرستاران خواهد شد.