مقاله بررسی عوامل موثر بر تمایل به تنظیم طرح درس در فرایند تدریس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۸۰ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر تمایل به تنظیم طرح درس در فرایند تدریس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل (شناختی
مقاله مدیریتی و انگیزشی)
مقاله طرح درس
مقاله فرایند تدریس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیازآذری کیومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر، با هدف بررسی عوامل موثر بر تمایل اساتید به تنظیم طرح درس در فرایند تدریس به عنوان جزئی از برنامه ریزی درسی انجام پذیرفت. روش پژوهش زمینه یابی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اساتید دانشگاه علوم پزشکی مازندران به تعداد ۳۹۴ نفر است. روش آن نیز نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده که برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد. بر این اساس تعداد ۱۹۰ نفر در این پژوهش مشارکت داشته اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. در تدوین پرسشنامه اعتبار صوری و محتوا به کار رفت و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ ۰٫۸۶ محاسبه شد. در این پژوهش، از آمار توصیفی جهت تحلیل توصیفی داده ها و آمار استنباطی نظیر آزمون های T تک گروهی، تحلیل واریانس، فریدمن و کروسکال والیس استفاده شده است. لازم به ذکر است که در تجزیه و تحلیل های آماری نرم افزار آماری SPSS مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داده است که عوامل شناختی، انگیزشی و مدیریتی بر تمایل اساتید به طرح درس در فرایند تدریس برنامه ریزی درسی موثرند. همچنین نتایج نشان داد که عوامل شناختی، عوامل مدیریتی و عوامل انگیزشی به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر تمایل اساتید به تنظیم طرح درس را در فرایند تدریس برنامه ریزی درسی داشته اند.