مقاله بررسی عوامل موثر بر تلفیق و کاربرد فناوری آموزش از دور در کلاس درس و طراحی الگویی برای آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۱۱۰ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر تلفیق و کاربرد فناوری آموزش از دور در کلاس درس و طراحی الگویی برای آن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوسازی فناوری آموزش از دور
مقاله تلفیق وکاربرد فناوری
مقاله عوامل واسطه ای
مقاله دانشگاه پیام نور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: فرج الهی مهران
جناب آقای / سرکار خانم: نوروززاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سرمدی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر تلفیق و کاربرد فناوری آموزش از دور در کلاس درس دانشجویان دکتری دانشگاه پیام نور بود. ابتدا برای شناسایی عوامل مهم تاثیرگذار بر کاربرد فناوری آموزش از دور در کلاس درس از ۳۰ کارشناس آموزش از دور نظرسنجی شد. سپس در قالب پرسشنامه محقق ساخته در اختیار نمونه آماری قرار داده شد. این پرسشنامه شامل ۵ عامل اصلی و ۳۶ زیر مولفه بود. لذا برای انجام تحقیق از بین ۱۰۸۲ نفر جامعه آماری با کمک روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران ۱۳۶ نفر به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه در بین آنها توزیع و گردآوری شد. برای تحلیل داده های تحقیق از روش های آمار توصیفی و استنباطی؛ میانگین، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی اکتشافی با کمک نرم افزار SPSS18 و لیزرل ۸٫۵۳ استفاده شد. نتیجه اولیه نشان داد که عوامل خودکفایی، تبحر در کار با فناوری، مفید بودن، دسترسی آسان و حمایت همه جانبه به عنوان عوامل تاثیرگذار بر تلفیق و کاربرد فناوری آموزش از دور در کلاس درس دانشجویان دکتری شناسایی شدند که ضریب همبستگی بین آنها به ترتیب ۶۴%، ۵۲%، ۴۹%، ۴۷% و ۳۹% به دست آمد که نشان دهنده ضریب مثبت و بالا بود. نتیجه نهایی لیزرل ۸٫۵۳ نیز نشان داد که چون نسبت خی دو ۷۳۲٫۰۷ به درجه آزادی ۳۳۷ برابر با ۲٫۱۷۲، کوچک تر از ۳، میزان RMSEA 0.0018 کوچک تر از سطح استاندارد ۰٫۰۱، میزان P-value 0.2132 بزرگ تر از سطح استاندارد ۰٫۰۵، میزان GFI 0.91 و AGFI 0.90 مساوی یا بزرگ تر از ۰٫۹۰ به دست آمده، از یک سو، نشان دهنده برازش خوب نهایی مدل بوده و از سوی دیگر، نشان دهنده ارتباط معنادار بین ۵ عامل شناسایی شده است.