مقاله بررسی عوامل موثر بر تقاضای خدمات آموزشی دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۸۸-۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر به تفکیک دانشکده، جنس و فاصله محل سکونت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۶ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر تقاضای خدمات آموزشی دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۸۸-۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر به تفکیک دانشکده، جنس و فاصله محل سکونت
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تقاضا
مقاله تابع لوجستیک
مقاله عوامل اقتصادی
مقاله عوامل اجتماعی
مقاله عوامل روانشناختی
مقاله خدمات آموزشی و دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی یداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح پژوهشی حاضر با هدف بررسی عوامل دموگرافیک، اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی موثر بر تقاضای خدمات آموزشی دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر به تفکیک دانشکده، جنس و بومیت، در نمونه ای به حجم ۹۷۲ نفر از دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی سال ۸۹-۱۳۸۸ انجام شد. دانشجویان پرسشنامه های پژوهش شامل فرم اطلاعات دموگرافیک، اقتصادی و اجتماعی افراد، پرسشنامه پذیرش اجتماعی و پرسشنامه انگیزه پیشرفت را تکمیل کردند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون لوجستیک دوجمله ای و چندجملهای نشان داد در تقاضای آموزشی به تفکیک دانشکده ها، متغیرهای وضعیت علاقمندی، آینده شغلی، فاصله شهر محل سکونت، وضعیت تاهل، انگیزه پیشرفت، سن و شهریه معنی دار بودند. همچنین متغیرهای وضعیت تاهل، شغل مادر، وضعیت مسکن، وضعیت شغلی، علاقه مندی، فاصله شهر محل سکونت و درآمد بر روی تقاضای مرد و زن تاثیرگذار می باشد. نتایج برآورد تقاضای خدمات آموزشی به تفکیک محل زندگی، نشان می دهد متغیرهای وضعیت مسکن، فاصله شهر محل سکونت و انگیزه پیشرفت برروی تقاضای بومی و غیربومی بودن تاثیرگذار می باشند.