مقاله بررسی عوامل موثر بر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیقات اقتصاد کشاورزی از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی ایران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وری انرژی
مقاله الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی
مقاله بخش کشاورزی
مقاله اقتصاد ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری علی
جناب آقای / سرکار خانم: خاکسارآستانه سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: خاکسارآستانه حمیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهبود بهره وری به عنوان یکی از مهم ترین منابع تامین رشد اقتصادی به معنی استفاده بهینه، موثر و کارآمد از تمامی منابع تولید اعم از نیروی کار، سرمایه و انرژی است و در کشور ما که دارای منابع غنی انرژی می باشد، ارتقای بهره وری انرژی های پایان پذیر دارای اهمیت ویژه ای است. در این مطالعه ابتدا بهره وری انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از شاخص بهره وری جزیی محاسبه شده و سپس مهم ترین عوامل موثر بر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی(ARDL)  و داده های سالیانه برای دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۵۶ ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که متوسط سرمایه به ازای هر واحد انرژی مصرفی، دستمزد واقعی نیروی کار، متوسط نیروی کار به ازای هر واحد انرژی، قیمت واقعی فراورده های نفتی و نسبت برق از کل مصرف انرژی تاثیر مثبت بر بهره وری انرژی در کوتاه مدت داشته اند. همچنین در بلندمدت متغیر سهم مصرف برق از کل مصرف انرژی تاثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی داشته است.