مقاله بررسی عوامل موثر بر انتخاب نوع زایمان و نگرش زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان های ملکی سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۳۱۰ تا ۳۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر انتخاب نوع زایمان و نگرش زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان های ملکی سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان باردار
مقاله سزارین
مقاله زایمان طبیعی
مقاله آگاهی
مقاله نگرش
مقاله سازمان تامین اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدیمی محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: مطهر سپیده
جناب آقای / سرکار خانم: لاجوردی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: چوبساز عبدالکریم
جناب آقای / سرکار خانم: رازقیان شیرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: انجام عمل سزارین معمولا محدود به مواردی است که زایمان از طریق مسیر طبیعی امکان پذیر نیست یا با خطرات جدی برای جنین و مادر همراه است. بنابراین، انتظار می رود، عمل سزارین موارد استفاده اندک و مشخصی داشته باشد و نرخ آن از حد معینی فراتر نرود. متاسفانه، امروزه شیوع سزارین در کشور بیشتر از حد قابل قبول آن گزارش می شود. فقدان آگاهی از عوارض سزارین و نگرش منفی نسبت به زایمان طبیعی، از علت های افزایش تمایل زنان باردار نسبت به سزارین می باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر شیوه های انتخاب زایمان و نگرش زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان های ملکی سازمان تامین اجتماعی درسال ۱۳۹۲ می باشد.
مواد و روش ها: این تحقیق، یک پژوهش توصیفی – تحلیلی و مقطعی است. در این مطالعه، ۲۵۲۱ مادر باردار که در تابستان ۱۳۹۲، به ۶۷ بیمارستان ملکی سازمان در سراسر کشور مراجعه کرده، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرارگرفته اند. جهت جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه ای شامل خصوصیات دموگرافیک، سوالات دلایل انتخاب سزارین و نگرش سنجی نسبت به زایمان طبیعی و سزارین که با نظرخواهی از ماماها و متخصصان زنان و زایمان تهیه و پس از تایید پایایی آن با روش بازآزمایی، از طریق مصاحبه با مادران بادار تکمیل گردیده-است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS 22 و آزمون های کای دو و T استفاده شده است. یافته ها: میانگین سنی مادران، ۰٫۲۱±۲۷٫۶۴ و ۵۷٫۷ درصد از آنها نیز تحصیلات بالاتر از دیپلم داشته اند. میزان سزارین در زنان مورد مطالعه، ۵۰٫۷ درصد بوده است. تمایل ۵۷ درصد زنان به سزارین، بیشتر از حد متوسط بوده است (p<0.001). مهم ترین دلایل آنان برای انتخاب سزارین، بی دردی مراحل عمل، وارد نشدن آسیب به جنین، پیشگیری از پارگی و تغییر شکل دستگاه تناسلی، عدم نیاز به معاینات مکرر و پیشنهاد پزشک یا ماما بوده است. ارتباط آماری معناداری بین نوع زایمان فعلی مادران با سن مادران، سن همسران، سن ازدواج، سطح تحصیلات، شغل، درآمد، زایمان قبلی، تعداد بارداری، سابقه مرده زایی، نازایی و سقط جنین و سابقه سزارین فامیلی مشاهده شده است(p<0.001). همچنین، بین نوع نگرش مادران نسبت به سزارین با سطح آگاهی آنها ارتباط آماری معناداری مشاهده گردیده (p<0.001)، اما بین نگرش به زایمان طبیعی با سطح آگاهی مادران ارتباطی دیده نشده است (p=0.31).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق و ارتباط معنادار میان نوع نگرش به سزارین و انتخاب آن، ضروری است تا جهت مقابله با افزایش بی رویه سزارین و رسیدن به حد مطلوب و قابل قبولی از این نوع زایمان (سزارین)، اقدامات لازم جهت افزایش آگاهی زنان نسبت به مزایای زایمان طبیعی و معایب سزارین انجام شود.