مقاله بررسی عوامل موثر بر ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از توسعه برند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت بازرگانی از صفحه ۸۵ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از توسعه برند
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی نگرش مصرف کننده
مقاله توسعه برند
مقاله تصویر برند
مقاله ارزش ویژه برند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی سلطانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی اسفندیار
جناب آقای / سرکار خانم: پوراشرف یاسان اله
جناب آقای / سرکار خانم: سایه میری کوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه برند، یک استراتژی مشهور برای شرکت ها از سال ها پیش بوده است و موفقیت آن وابسته به پذیرش و ارزیابی مصرف کنندگان از توسعه برند است؛ در نتیجه هدف از این پژوهش، مطالعه و بررسی عوامل موثر بر ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از توسعه برند لاستیک بارز در شهر کرمان است. جامعه آماری در این پژوهش مصرف کنندگان لاستیک بارز در شهر کرمان بوده، حجم نمونه برابر با ۱۷۱ نفر بوده که برای به دست آوردن آن از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول جامعه نامحدود استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده، برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. همچنین در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه ای و میدانی به کار گرفته شده است. پژوهش حاضر بر اساس هدف پژوهش کاربردی و همچنین بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز، از نوع پژوهش های توصیفی و همبستگی است. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه در بخش آمار استنباطی از آزمون های کلوموگروف – اسمینوف و تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری، موجود در بسته های نرم افزاری SPSS و LISREL استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تجربه برند، تصویر ذهنی برند، تناسب درک شده برند، رضایت برند، ارزش ویژه برند، اعتماد برند و وفاداری برند به طور معناداری بر ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از توسعه برند تاثیرگذار می باشد. این در حالی است که تاثیر دو عامل تجربه برند و رضایت برند نسبت به سایر عوامل بیشتر بوده است.