مقاله بررسی عوامل موثر اصول مدیریت سازمانی در ارتقاء عملکرد مدیران و کارکنان به تفکیک زن و مرد در سازمان های خدماتی (مطالعه موردی: سازمان های خدماتی شهر تبریز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۹۳ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر اصول مدیریت سازمانی در ارتقاء عملکرد مدیران و کارکنان به تفکیک زن و مرد در سازمان های خدماتی (مطالعه موردی: سازمان های خدماتی شهر تبریز)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصول مدیریت
مقاله عملکرد سازمانی
مقاله رضایت و انگیزه اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فقهی فرهمند ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از عوامل موثر در افزایش بهره وری، اصول مدیریت سازمان است چون در سازمان ها سامان دهی اصول مدیریت خود را می طلبد و آگاهی مدیران از الگوها و تئوری های آن، انجام وظایف آن ها را آسان تر نموده و باعث موفقیت سازمان ها در نیل به اهداف شان می گردد. از طرفی چون مهم ترین منابع سازمان ها، نیروی انسانی است لذا موفقیت سازمان با تحقق اهداف اصول مدیریت موثر با بررسی عوامل موثر اصول مدیریت سازمانی در ارتقاء عملکرد مدیران و کارکنان در سازمان ها، مساله این پژوهش بوده است. از طرفی با توجه به اهمیت و ضرورت ارتقاء عملکرد اصول مدیریت سازمان، تعیین عوامل مذکور برای ارتقاء عملکرد نیروی انسانی با محوریت رضایت و انگیزه اجتماعی سازمانی هدف اصلی بوده است. در این راستا جامعه آماری این بررسی مدیران و کارکنان به تفکیک زن و مرد سازمان های خدماتی شهر تبریز می باشد. در واقع علت اصلی چنین تفکیکی، پی بردن به نظرات کارکنان بر حسب جنسیت نسبت به عوامل موثر اصول مدیریت سازمانی در ارتقاء عملکرد مدیران و گارکنان در سازمان بوده که با توجه به محدودیت هایی پنج نمونه از این سازمان ها جهت جمع آوری اطلاعات انتخاب و عوامل کلیدی اصول مدیریت مختلف مورد بررسی قرار گرفت. روش این بررسی بدین صورت بوده که پس از تشریح ویژگی های اصول مدیریت سازمانی شامل قانون، رفاه، شغل، زندگی، روابط، عدالت، مسئولیت پذیری و ترفیع، این سئوال طرح شد که کدام یک از اصول مدیریت سازمان در حال حاضر در سازمان محل کار جاری است و برای افزایش عملکرد نیروی انسانی سازمان با محوریت رضایت و انگیزه اجتماعی سازمانی کدام یک از اصول مدیریت ترجیح داده می شود. روش این بررسی بدین صورت بوده که در جلساتی ابتدا ویژگی های اصول مدیریت سازمانی شامل قانون، رفاه، شغل، زندگی، روابط، عدالت، مسئولیت پذیری و ترفیع به طور کامل تشریح می شد تا نتایج به دست آمده پس از چالش های مباحثه ای و حضوری از سطح اطمینان بالاتری برخوردار باشد که بتوان به نتایج قابل قبولی دست پیدا کرد. بنابر این روش تحقیق این بررسی از لحاظ هدف نوع کاربردی و از لحاظ روش از نوع تحقیقات توصیفی است که در نهایت مطابق نتایج به دست آمده اعمال اصول مدیریت به ترتیب اولویت به تفکیک برای هر سازمان بر اساس نوع فعالیت که می تواند به ارتقاء عملکرد نیروی انسانی با محوریت رضایت و انگیزه اجتماعی سازمانی تاثیرگذار باشد، مشخص گردید تا بر اساس نوع فعالیت سازمان، در دستور کار مدیران همان سازمان قرار گیرد.