مقاله بررسی عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به روابط پیش از ازدواج در دانشگاه یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در رفاه اجتماعی از صفحه ۳۳۹ تا ۳۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به روابط پیش از ازدواج در دانشگاه یزد
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحصیلات
مقاله دین داری
مقاله روابط پیش از ازدواج
مقاله نیاز جنسی
مقاله نیاز عاطفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع شاه آبادی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی زکیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: معاشرت های دختر و پسر، در دوران پیش از ازدواج، یکی از پدیده های پیچیده در جامعه کنونی است که تحت تاثیر فرهنگ و مذهب و عرف جامعه مدام در حال کنترل و محدود سازی است. عوامل اجتماعی روانی و برخی نیازها باعث به وجود آمدن این گونه روابط می شود. هدف از ارائه این مقاله، شناخت عوامل موثر بر این پدیده است.
روش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی صورت گرفته است. تعداد نمونه، بر اساس فرمول کوکران، 240 نفر از دانشجویان دانشگاه یزد هستند که به شیوه نمونه گیری طبقه ای و نسبی انتخاب شده اند. داده های لازم را از طریق پرسش نامه جمع آوری و توسط نرم افزار spss و با استفاده از آزمون های تی و هم بستگی و رگرسیون تجزیه و تحلیل کرده ایم.
یافته ها: یافته ها نشان می دهد که حدود 60 درصد از پاسخ گویان، به روابط پیش از ازدواج، نگرش مثبت داشته و ۲۲٫۵ درصد از پاسخ گویان، با جنس مخالف رابطه نداشته اند. همچنین ۳۶٫۷ درصد افراد با یک نفر و 27 درصد با بیش از یک نفر رابطه داشته اند. گرایش به رابطه پیش از ازدواج، با درآمد خانواده و تحصیلات پدر و سن فرد، رابطه مستقیم و با سطح دین داری، روابط حسنه با والدین و معدل دانشگاه، رابطه معکوس دارد؛ اما هم بستگی درآمد و تحصیلات و معدل معنادار نیست. همچنین تبیین رگرسیون نشان می دهد که دو متغیر نیاز عاطفی و دین داری، حدود 27 درصد از تغییرات در زمینه گرایش به رابطه پیش از ازدواج را تبیین می کند.
نتایج: ارتباطات پیش از ازدواج بخشی از فرآیند عادی زندگی محسوب می گردد که میتوان آن را با درک نیازهای طرفین به یک رابطه قرادادی و نظام مند تبدیل نمود و ارتباط دو جنس نه در جهت تخلیه عاطفی بلکه به منظور اهداف متعالی تر همچون کسب مهارت های ارتباطی برقرار گردد.