مقاله بررسی عوامل مرتبط با پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی بر اساس «چارچوب ارزش های رقابتی» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت ارتقای سلامت از صفحه ۱۴ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل مرتبط با پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی بر اساس «چارچوب ارزش های رقابتی»
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم اطلاعات بیمارستانی
مقاله مدیریت بیمارستان
مقاله فرهنگ سازمانی
مقاله پذیرش فناوری
مقاله چارچوب ارزش های رقابتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبیبی سیدجمال الدین
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری پور امیراشکان
جناب آقای / سرکار خانم: برادران کاظم زاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی پروین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فرهنگ حاکم بر سازمان و دیدگاه کارکنان نسبت به فناوری اطلاعات از جمله عوامل موثر بر موفقیت در اجرای سیستم های اطلاعات می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی بر اساس «چارچوب ارزش های رقابتی» انجام شد.
مواد و روش ها: در این پژوهش توصیفی-همبستگی، الگوی مفهومی پیشنهادی بر اساس ادبیات موضوع تدوین، و با نظرسنجی از ۷ نفر از خبرگان تایید گردید. پرسشنامه دو بخشی مطالعه بر اساس متغیرهای الگوی مورد نظر شامل پرسشنامه «پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستان» (Hospital Information System Acceptance) و«ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی» (Organizational Culture Assessment Instrument) مجموعا حاوی ۹۰ سوال طراحی شد. روایی به روش نسبت روایی محتوا و پایایی این ابزار با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. داده های پژوهش از طریق توزیع حضوری پرسشنامه ها در میان ۴۰۰ نفر از کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی با استفاده از شیوه نمونه گیری طبقه ای در بیمارستان های مورد مطالعه گردآوری شد. آزمون الگوی مفهومی، با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با بهره گیری از نرم افزار لیزرل نسخه ۸٫۷ صورت پذیرفت.
یافته ها: بررسی شاخص مجذور کای نرم شده (۱٫۸۸) روشن ساخت الگوی پژوهش با داده ها برازش مطلوبی دارد. شاخص های نیکویی برازش، برازش تطبیقی، برازش تعدیل شده، و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب به ترتیب برابر با ۰٫۹۸، ۰٫۹۸، ۰٫۹۴، ۰٫۹۴ بودند. طبق الگوی مزبور، رابطه فرهنگ توسعه ای با درک سودمندی (p=0.020) و رابطه فرهنگ توسعه ای و نیز فرهنگ سلسله مراتبی با بکارگیری سیستم از نظر آماری معنی دار بود (p=0.019).
نتیجه گیری: نتایج حاصل از آزمون الگوی پژوهش نشان داد فرهنگ توسعه ای و سلسله مراتبی با پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی مرتبط هستند. پیشنهاد می شود مسوولین ذیربط در راستای تسهیل و ارتقاء پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی، به پرورش محیطی با گرایش بیشتر به فرهنگ توسعه ای و فرهنگ سلسله مراتبی در بیمارستان مبادرت ورزند