مقاله بررسی عوامل مرتبط با مقابله با خشونت خانگی در زنان مراجعه کننده به مراکزپزشکی قانونی شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مدیریت ارتقای سلامت از صفحه ۵۴ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل مرتبط با مقابله با خشونت خانگی در زنان مراجعه کننده به مراکزپزشکی قانونی شهر تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشونت خانگی
مقاله مقابله
مقاله زنان
مقاله خودکار آمدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محتشمی جمیله
جناب آقای / سرکار خانم: یغمایی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری آسیه
جناب آقای / سرکار خانم: علوی مجد حمید
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی آرمین دخت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از انواع خشونت زنان، آزار از طرف همسر خود می باشد. هدف از این مطالعه، تعیین عوامل مرتبط با مقابله با خشونت خانگی در زنان مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی شهر تهران بود.
مواد و روش ها: این مطالعه یک نوع پژوهش توصیفی–همبستگی بود. نمونه ها را ۲۰۰ نفر از زنان تحت خشونت خانگی مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی شهر تهران، تشکیل دادند که با روش نمونه گیری در دسترس و مبتنی بر هدف انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل، پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناسی، پرسشنامه «خودکارآمدی عمومی (General Self-efficacy Scale)، ابزار سنجش» «نگرش به مقابله با خشونت خانگی» (Attitude to Coping with Domestic Violence)، ابزار «هنجار ذهنی مقابله با خشونت خانگی» (Subjecttive Norms to Domestic Violence)، ابزار«مقابله با خشونت خانگی» (Coping with Domestic Violence) بود. جهت بررسی روایی ابزارها از روش روایی محتوا و صوری استفاده شد. جهت تعیین پایائی از شیوه همسانی درونی استفاده شد (ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۸۶). داده ها با استفاد SPSS هنسخه ۱۷ تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که بین میزان تحصیلات و نگرش نسبت به مقابله با خشونت خانگی (۰٫۰۰۱=P) و همچنین بین وضعیت تاهل و هنجارهای ذهنی نسبت به مقابله با خشونت خانگی همبستگی معنی دار وجود دارد (p=0.012). بعلاوه، بین میزان خودکارآمدی و نگرش نسبت به مقابله با خشونت خانگی و بین نگرش و خشونت اقتصادی همبستگی منفی بود (به ترتیب r=0.098 و r=0.068). یافته ها مبین آن بودکه بین نگرش و خشونت جنسی و نگرش و خشونت روانی، همبستگی معنی دار وجود ندارد (r=0.006 و r=0.068).
نتیجه گیری: عوامل مرتبط با مقابله با خشونت خانگی در زنان شامل خصوصیات جمعیت شناسی (سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل)، خودکارآمدی، هنجارهای ذهنی، نگرش به مقابله با خشونت خانگی و انواع خشونت خانگی می باشد. پیشنهاد می شود از عوامل فوق در توانمند سازی زنان جهت مقابله با خشونت خانگی استفاده شود.