مقاله بررسی عوامل مرتبط با مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات جامعه شناسی از صفحه ۸۷ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل مرتبط با مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت اجتماعی
مقاله هویت اجتماعی
مقاله رضایت از خدمات دانشگاهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله زاده نازیلا
جناب آقای / سرکار خانم: تقوی نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده اقدم محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله به تعیین عوامل مرتبط با مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز پرداخته شده است. یک مطالعه پیمایشی از نوع همبستگی می باشد و سوال اصلی این تحقیق این است که: عمده ترین عوامل مرتبط با مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز کدام ها هستند؟ جامعه آماری تحقیق حاضر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز هستند که ۲۵۶۱۱ نفر اعلام شده است. از این تعداد ۳۸۶ نفر با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند، که عبارتند از ۱۹۵ نفر مرد و ۱۸۹ نفر زن با میانگین سنی ۲۳ سال که ۶۷ نفر متاهل و ۳۱۹ نفر مجرد بودند. برای اندازه گیری متغیر مشارکت اجتماعی ۱۳ سوال ۶ گزینه ای، متغیر هویت اجتماعی ۷ سوال ۵ گزینه ای و متغیر رضایت از خدمات دانشگاه ۱۰ سوال ۵ گزینه ای با استفاده از طیف لیکرت بودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss انجام شد و از آزمون های آماری همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس t تست استفاده شده است. یافته ها نشان داد بین هویت اجتماعی، رضایت از خدمات دانشگاهی، با مشارکت اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد و میزان مشارکت اجتماعی دانشجویان بر اساس جنسیت آنان متفاوت است و مشارکت اجتماعی دانشجویان پسر بیشتر از دختر است.