مقاله بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای آموزشی رابطین بهداشت از بیماری سالک بر اساس مدل بزنف در شهر یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۴۸ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای آموزشی رابطین بهداشت از بیماری سالک بر اساس مدل بزنف در شهر یزد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالک
مقاله رابطین بهداشتی
مقاله مدل بزنف
مقاله آموزش بهداشت
مقاله رفتارهای آموزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حشمتی هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: رهایی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: هزاوه ای سیدمحمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: دهنادی آنیتا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سالک یک بیماری انگلی است که گسترش آن در تمام قاره های جهان به جز استرالیا گزارش شده است و بیشترین میزان وقوع آن در ایران و عربستان مشاهده می شود. مدل بزنف یکی از کاملترین مدل های ترکیبی جهت مطالعه و شناسایی رفتار و ایجاد رفتارهای جدید در جامعه است. با توجه به آندمیک بودن بیماری سالک در شهر یزد و نقش مهم رابطین بهداشتی در آموزش خانواده ها، این پژوهش با هدف تعیین عوامل مرتبط با رفتار آموزشی رابطین در این زمینه بر اساس مدل بزنف طراحی و اجرا شد.
روش کار: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، کلیه رابطین (۶۰ نفر) مراکز بهداشتی درمانی مناطق آندمیک سالک در شهر یزد و پایگاه های بهداشتی تحت پوشش این مراکز به روش سرشماری انتخاب شده و پرسشنامه ای را که بر اساس مدل بزنف تنظیم شده بود، تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.
یافته ها: رفتار آموزشی رابطین در سطح مطلوبی قرار نداشت. تاثیرگذارترین افراد برای اقدام آموزشی رابطین کارکنان بهداشتی بودند. رفتار رابطین با نگرش، قصد و عوامل قادرکننده همبستگی مستقیم معنادار داشت. بین نگرش با آگاهی، قصد و عوامل قادرکننده نیز ارتباط مستقیم وجود داشت.
نتیجه گیری: دادن آگاهی به رابطین به تنهایی نمی تواند رفتار آموزشی در آنها ایجاد کند، بلکه باید با آموزش موثر و فراهم کردن نگرش به عمل و عوامل قادرکننده برای کارکنان بهداشتی و به تبع آنها رابطین، رابطین بهداشتی را برای آموزش به جامعه توانمندتر ساخت.