مقاله بررسی عوامل مرتبط با انجام ورزش بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۸ در نشریه دانشکده پرستاری و مامایی از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل مرتبط با انجام ورزش بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورزش
مقاله تئوری رفتار برنامه ریزی شده
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی میمنت
جناب آقای / سرکار خانم: خاوری زهره
جناب آقای / سرکار خانم: یغمایی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: علوی مجد حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فعالیت جسمانی منظم می تواند سلامت جسمی، روانی و اجتماعی افراد را ارتقا دهد. مطالعات نشان داده که ۸۰ درصد از ایرانی ها ورزش نمی کنند. بنابراین، با توجه به اهمیت انجام ورزش و سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در انجام رفتار، مطالعه در زمینه عوامل مرتبط با انجام ورزش بر اساس یک چهارچوب نظری ضروری است. هدف از این مطالعه تعیین عوامل مرتبط با انجام ورزش بر اساس «تئوری رفتار برنامه ریزی شده» در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سال ۱۳۸۷-۱۳۸۶ می باشد.
مواد و روش ها: روش مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی، جامعه پژوهش شامل ۴۴۴ نفر دانشجوی دختر، روش نمونه گیری از نوع طبقه ای و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه بود که مشتمل بر ۶ قسمت ۱- متغیر های خارجی ۲-«نگرش به ورزش» ۳-«هنجارهای ذهنی در مورد ورزش» ۴-« کنترل رفتار درک شده در مورد ورزش» ۵-«تمایل به انجام ورزش» و ۶-«انجام ورزش» بود. جهت تعیین اعتبار پرسش نامه از روش شاخص اعتبار محتوا و صوری و جهت تعیین پایایی آن از روش همسانی درونی و آزمون مجدد استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه ۱۵و روش های آماری توصیفی (میانگین، انحراف معیار و توزیع فراوانی) و نیز از آزمون تحلیل مسیر استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که نگرش به ورزش، کنترل رفتار درک شده در مورد ورزش با تمایل به ورزش همبستگی مستقیم و مثبت داشت و به علاوه، هنجار ذهنی در مورد ورزش، کنترل رفتار درک شده در مورد ورزش و تمایل به انجام ورزش با انجام ورزش همبستگی مستقیم و مثبت داشت. هم چنین، کنترل رفتار درک شده به طور غیر مستقیم از طریق تمایل به انجام ورزش با انجام آن همبستگی داشت اما هنجار ذهنی در مورد ورزش با انجام ورزش همبستگی نداشت.
بحث: با ایجاد نگرش مثبت به ورزش و افزایش کنترل رفتار درک شده در مورد ورزش، می توان جهت انجام ورزش در جامعه انگیزه ایجاد کرد.