مقاله بررسی عوامل محیطی موثر بر پراکنش گونه های مرتعی در مراتع کوهستانی البرز مرکزی (مطالعه موردی: پلور-مازندران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۵۳ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل محیطی موثر بر پراکنش گونه های مرتعی در مراتع کوهستانی البرز مرکزی (مطالعه موردی: پلور-مازندران)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنالیز چندمتغیره
مقاله آنافیتو
مقاله پراکنش
مقاله عوامل محیطی
مقاله مراتع کوهستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکرالهی شکوفه
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دیانتی تیلکی قاسمعلی
جناب آقای / سرکار خانم: جابرالانصار زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مراتع کوهستانی، بهترین زیستگاه های طبیعی، تنوع زیستی و حفاظت آب و خاک را فراهم می آورند، بنابراین شناخت و آگاهی از تاثیر متقابل بین عوامل زنده و غیر زنده اکولوژیک و ارتباط آنها به منظور مدیریت پایدار این اکوسیستم ها امری ضروری است. هدف از این تحقیق بررسی روابط پوشش گیاهی با عوامل محیطی و تعیین مهمترین عوامل موثر در پراکنش پوشش گیاهی است. بدین منظور بعد از بازدید مقدماتی و انتخاب منطقه مورد مطالعه، ۲۰ واحد کاری از تلفیق نقشه های شیب، جهت شیب، ارتفاع و زمین شناسی، با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی تعیین گردید. سپس در هر واحد، نمونه برداری از پوشش گیاهی به روش سیستماتیک-تصادفی و از طریق پلات گذاری در امتداد ۳ ترانسکت ۱۰۰ متری انجام شد. در طول هر ترانسکت، ۱۰ پلات با ابعاد یک متر مربع و به فاصله ۱۰ متر از هم قرار داده شد. همچنین در ابتدا و انتها و وسط هر ترانسکت از عمق ۳۰-۰ سانتی متری نمونه خاک برداشت شد. خصوصیات خاک از قبیل ازت، فسفر، ماده آلی، اسیدیته، شوری و بافت خاک اندازه گیری گردید. تجزیه و تحلیل داده های جامعه شناسی گیاهی به دو روش تجزیه و تحلیل ارتباط های عاملی (AFC) و طبقه بندی سلسله مراتب بالارونده (CAH) انجام گرفت. بر این اساس ۵ گروه اکولوژیک در منطقه مورد مطالعه شناسایی شد. سپس به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای محیطی (فاکتورهای خاک و توپوگرافی) و گونه های غالب پوشش گیاهی، از آنالیز چند متغیره، استفاده شد. نتایج نشان داد که مهم ترین خصوصیات خاکی موثر در پراکنش و استقرار گونه های غالب، ازت، فسفر و بافت خاک و از بین عوامل توپوگرافی شیب و ارتفاع از سطح دریا تاثیر بسزایی دارد.