مقاله بررسی عوامل محیطی موثر بر روحیه کارآفرینی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی از صفحه ۶۱ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل محیطی موثر بر روحیه کارآفرینی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل محیطی
مقاله روحیه کارآفرینی
مقاله دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی نصراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیدایش و ارتقاء رفتار کارآفرینانه به عوامل و شرایط گوناگونی از قبیل ویژگی های روانشناختی و شخصیتی افراد و عوامل محیطی و ساختاری بستگی دارد. این مقاله در نظر دارد عوامل محیطی موثر بر روحیه کارآفرینی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی را مورد بررسی قرار دهد. جامعه آماری این مطالعه را کلیه افرادی تشکیل می دهند که طی سال های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۱ در مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی از دانشگاه پیام نور فارغ التحصیل شده اند. نمونه مورد نظر با بهره گیری از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و متناسب با حجم ۲۰۳ نفر انتخاب شده اند. عوامل محیطی شامل ابعاد محیط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، آموزشی، زیست محیطی و بین المللی توسط پرسشنامه ای محقق ساخته، و روحیه کارآفرینی توسط پرسشنامه کرد ناییج مورد سنجش قرار گرفته است. به منظور برازش الگو و مشاهده نقش عوامل محیطى بر مهارت کارآفرینی از آزمون تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزار آموس و همچنین(SPSS)  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که همبستگی بالایی (۷۳ درصد) بین عوامل محیطی و روحیه کارآفرینی دانش آموختگان وجود دارد.