مقاله بررسی عوامل فردی و سازمانی موثر بر فساد اداری در شعب بانک سپه استان قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۲۳۵ تا ۲۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل فردی و سازمانی موثر بر فساد اداری در شعب بانک سپه استان قم
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل سازمانی
مقاله عوامل فردی
مقاله فساد
مقاله فساد اداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالقانی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور شناسایی علل و عوامل موثر در فساد اداری در شعب بانک سپه استان قم انجام گرفته است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق ۲۳۰ نفر با حجم نمونه ۱۴۵ نفر بوده است که با توجه به اینکه روش مدل سازی معادلات ساختاری برای پاسخگویی به سوال های تحقیق و آزمون فرضیه ها به کار گرفته شده است، برای اطمینان بیشتر ۱۸۰ پرسشنامه توزیع شد و تعداد پرسشنامه های تکمیل و جمع آوری شده، ۱۵۳ پرسشنامه بود، از این تعداد، ۱۴۸ پرسشنامه کامل بود. در این تحقیق ۵ عامل به عنوان «عوامل فردی» و ۳ عامل به عنوان «عوامل سازمانی» موثر در بروز فساد اداری معرفی شده اند. نتایج نشان می دهد بین پای بندی اعتقادی، ویژگی شخصیتی، سبک ارتباطی، سبک رهبری و کیفیت زندگی کاری به عنوان «عوامل فردی» و فساد اداری رابطه معنادار وجود دارد. از طرف دیگر، بین نظام های کنترل و نظارت، نظام حقوق و دستمزد و فرآیندها و شیوه های کاری، به عنوان «عوامل سازمانی» و فساد اداری رابطه معناداری وجود دارد.