مقاله بررسی عوامل سیاسی موثر در توسعه آزادی مطبوعات در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات رسانه ای از صفحه ۲۱ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل سیاسی موثر در توسعه آزادی مطبوعات در ایران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزادی مطبوعات
مقاله عوامل سیاسی
مقاله قانون مطبوعات
مقاله قانون اساسی
مقاله جامعه مدنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور خبازی سارا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور خبازی ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی تاریخ مطبوعات در ایران نشان دهنده این مساله است که روزنامه های ما – به جز زمان های کوتاهی – از آزادی بی بهره بوده اند. به اعتقاد مک کوئیل آزادی مطبوعات، میزان آزادی که رسانه از آن برخوردار است و همچنین میزان آزادی شهروندان در دسترسی به محتوای رسانه را در بر می گیرد. واضح است که عوامل درون سازمانی و برون سازمانی بسیاری بر این مقوله تاثیرگذارند که در این پژوهش به بررسی عوامل سیاسی تاثیرگذار در توسعه آزادی مطبوعات می پردازیم. در واقع هدف اصلی تحقیق شناسایی میزان تحقق عوامل سیاسی تاثیرگذار در توسعه آزادی مطبوعات در ایران است. به این منظور با بهره گیری از روش پیمایشی و ساخت پرسشنامه پژوهشگرساخته با دسته بندی عوامل سیاسی به مولفه های محتوای قوانین مطبوعاتی، محتوای قانون اساسی، استراتژی مطبوعاتی دولتها و رشد یافتگی جامعه مدنی و همچنین با استفاده از مدل های آماری t تک گروهی و رگرسیون چندمتغیری به بررسی توان پیش بینی آزادی مطبوعات از طریق متغیرهای یاد شده و میزان تحقق هر یک از مولفه های یاد شده از دید پاسخگویان پرداخته شده است. لازم به دکر است که جامعه آماری این تحقیق روزنامه نگاران شاغل در روزنامه های ایران را دربرمی گیرد.
یافته ها نشان می دهند که از دیدگاه نمونه های تحقیق، میزان تحقق مولفه های مرتبط با «قانون مطبوعات»، استراتژی مطبوعاتی دولتها و رشد جامعه مدنی در «توسعه آزادی مطبوعات» پایین تر از حد متوسط است. هر چند به اعتقاد آنها میزان تحقق مولفه های حمایت از آزادی بیان و مطبوعات، واگذاری مطبوعات به بخش خصوصی و عدم تفتیش عقاید در قانون اساسی ایران بالاتر از حدمتوسط است ولی به عدم اجرای مفاد مرتبط در این قانون اذعان دارند.
علاوه بر این رگرسیون چندمتغیری جهت پیش بینی «آزادی مطبوعات» از طریق «قانون مطبوعات»، «قانون اساسی»، «استراتژی مطبوعاتی دولتها» و «رشد جامعه مدنی در ایران» نشان می دهد که ارتباط معنی داری بین «قانون مطبوعات»، «قانون اساسی»، «استراتژی مطبوعاتی» و «رشد جامعه مدنی» با «آزادی مطبوعات» در سطح a=0.01 مشاهده می شود. به عبارتی دیگر توان پیش بینی «آزادی مطبوعات» از طریق «قانون مطبوعات»، «قانون اساسی»، «استراتژی مطبوعاتی دولتها» و «رشد جامعه مدنی در ایران» وجود دارد.