مقاله بررسی عوامل سازمانی زمینه ساز توانمندسازی کارکنان پژوهشگاه صنعت نفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت صنعتی از صفحه ۶۵ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل سازمانی زمینه ساز توانمندسازی کارکنان پژوهشگاه صنعت نفت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازی روان شناختی
مقاله راهبردهای سازمانی
مقاله معادلات ساختاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بارانی صمد
جناب آقای / سرکار خانم: افخمی اردکانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: رادمرد سیدقادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه توانمندسازی کارکنان به عنوان یکی از اعجاز برانگیزترین رویکردهای توسعه منابع انسانی در جهت توسعه و بالندگی سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش در تلاش برای تبیین و بررسی عوامل سازمانی موثر بر توانمندسازی روان شناختی کارکنان در پژوهشگاه صنعت نفت انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و با بکارگیری تحلیل ماتریس همبستگی (کواریانس) می باشد. گردآوری داده ها و اطلاعات با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته که پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تایید شد و برای بررسی روایی و اعتبار آن از روایی محتوا و سازه بهره گرفته شده است. جهت سنجش اعتبار سازه از تحلیل عاملی (اکتشافی) استفاده گردید. آزمون فرضیات و بررسی رابطه علی بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق، باروش مدل سازی معادلات ساختاری، با کمک نرم افزار Lisrel انجام شده است. در پایان با توجه به نتایج بدست آمده راهکارها و پیشنهاداتی ارائه گردیده است.