مقاله بررسی عوامل خطر مرتبط با دوام دردهای گردن و شانه در کاربران کامپیوتر دفتری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مراقبت های نوین از صفحه ۶۳ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل خطر مرتبط با دوام دردهای گردن و شانه در کاربران کامپیوتر دفتری
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردن درد
مقاله شانه درد
مقاله بیماری های شغلی
مقاله کاربران کامپیوتر
مقاله عوامل خطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقیان فریده
جناب آقای / سرکار خانم: راعی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: درد گردن و شانه، از ناراحتی های شایع در کاربران کامپیوتر است که ناتوانی، غیبت از کار و هزینه های زیادی را برای افراد و جوامع در بر دارد. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط عوامل جسمانی و روانی سازمانی با دوام درد های گردن و شانه در کاربران کامپیوتر بود.
روش تحقیق: این پژوهش از نوع مطالعات طولی – تحلیلی با ۱۲ ماه پیگیری بود که بر روی کلیه کاربران کامپیوتر دفتری شاغل در دانشگاه های شاهرود (۱۸۲ نفر) انجام شد. از پرسشنامه CUPID که شامل سوالاتی در مورد عوامل دموگرافیک، جسمانی و روانی – اجتماعی کار بود، برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. در مرحله اول مطالعه، سوالاتی در مورد درد گردن و شانه که بیشتر از یک روز در ۱۲ ماه گذشته طول کشیده باشد، پرسیده شد، اما در مرحله پیگیری (یک سال بعد)، سوالات، در مورد این دردها در یک ماه گذشته بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات به کمک آزمون های آماری کای دو و رگرسیون لجستیک، در نرم افزار SPSS (ویرایش ۱۶) انجام شد.
یافته ها: ۳۹٫۳ درصد از شرکت کنندگان در مطالعه، به طور مساوی درد گردن و شانه را در مرحله اول گزارش کردند که در ۵۹٫۷ درصد از آنان درد گردن و در ۵۱٫۳ درصد درد شانه بعد از ۱۲ ماه نیز دوام داشت. بین دوام درد گردن و درد شانه، به طور جداگانه با سن، جنس و امکان تصمیم گیری در کار، ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد (P<0.05).
نتیجه گیری: دوام درد گردن در کاربران کامپیوتر بعد از یک سال، بالاتر از درد شانه بود و سن، جنس زن و امکان تصمیم گیری در کار، به عنوان عوامل خطر مرتبط با هر دو درد شناخته شدند.