مقاله بررسی عوامل خطرساز دیابت بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۱ در تحقیقات نظام سلامت از صفحه ۲۸۲ تا ۲۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل خطرساز دیابت بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی اصفهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصفهان
مقاله دیابت بارداری
مقاله زنان باردار
مقاله عوامل خطرساز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلی مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: همت احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فروغی پور اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دیابت بارداری یک بیماری شایع ولی بدون علامت و در عین حال پرعارضه می باشد. با توجه به اهمیت عوامل خطرساز این بیماری، مطالعات محدود در این زمینه وجود دارد. تفاوت در نتایج آنها، پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل خطرساز دیابت بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان سال ۱۳۹۰ انجام شد.
روش ها: در این مطالعه مقطعی پرونده ۲۰۱۴ زن باردار بررسی شد. این افراد ابتدا تحت آزمون غربالگری همگانی یک ساعته GCT (Glucose challenge test) قرار گرفتند و در صورت دارا بودن قندخون >140 mg/dL با آزمون تشخیصی GTT (Glucose tolerance test) و بر اساس ملاک های تشخیصی کارپنترو کوستون، موارد دیابت بارداری شناسایی شد. اطلاعات مورد نیاز شامل مشخصات دموگرافیک، عوامل خطرساز دیابت بارداری و نتایج آزمایش های قندخون از طریق مستندات مندرج در پرونده، استخراج و به وسیله پرسشنامه جمع آوری گردید. داده ها به دست آمده با نرم افزار SPSS پردازش و با آزمون ANOVA و آزمون Exact fisher و Logistic regression analysis تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: از مجموع ۲۰۱۴ خانم مورد بررسی، ۷۷ نفر مبتلا به دیابت بارداری بودند (۳٫۸ درصد). از بین عوامل خطرساز، دیابت بارداری با سن، BMI (Body mass index)، تعداد بارداری، سابقه دیابت فامیلی، مرده زایی و زایمان نوزاد ناهنجار رابطه آماری معنی دار داشت. آنالیز  Logistic regressionنشان داد که از بین موارد فوق دیابت بارداری تنها با سن، BMI و سابقه دیابت فامیلی ارتباط آماری معنی دار داشت (P<0.05).
نتیجه گیری: مهمترین عوامل خطرساز دیابت بارداری به ترتیب شامل سن، چاقی و سابقه دیابت فامیلی می باشد.