مقاله بررسی عوامل جسمی و روانی موثر بر کیفیت زندگی بیماران عروق کرونری بر اساس رگرسیون خطی فازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در سلامت و روان شناسی از صفحه ۴۷ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل جسمی و روانی موثر بر کیفیت زندگی بیماران عروق کرونری بر اساس رگرسیون خطی فازی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب
مقاله بیماران عروق کرونری
مقاله کیفیت زندگی
مقاله منطق فازی و رگرسیون خطی فازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عموئی دیزجی خدیجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی عوامل جسمی و روانی موثر بر کیفیت زندگی بیماران عروق کرونری بر اساس رگرسیون خطی فازی است. پژوهش حاضر، مطالعه ای تحلیلی از نوع مدلسازی است. درتحلیل اطلاعات از روش رگرسیون خطی فازی استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه، کلیه بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر است که برای بررسی و تشخیص قطعی ضایعه کرونری به بیمارستان دکتر شریعتی مراجعه کرده اند و تحت کنترل، پایش و بازبینی قرار گرفته اند.روش جمع آوری اطلاعات به صورت پرسش نامه است. نمونه ها از روش تخصیص تصادفی به دو گروه گواه و کنترل تقسیم شدند. برآورد حجم نمونه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه در مطالعات نیمه تجربی و بر اساس مطالعات مشابه قبلی و استفاده از جدول نرموگرام آلتمن محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون خطی فازی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین بیماری عروق کرونری و کیفیت زندگی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین، تاثیرمتغیرهایی مانند شاخص توده بدنی، چربی خون، فشار خون و سطح اضطراب بیمار روی کیفیت زندگی بیماری عروق کرونری با p<0.05 سیر کاهشی را نشان می دهد به طوری که هر چه این عوامل بیشتر باشد کیفیت زندگی کاهش می یابد.