مقاله بررسی عوامل تولید و کارآیی مزارع ماهی سردآبی استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در شیلات از صفحه ۷ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل تولید و کارآیی مزارع ماهی سردآبی استان فارس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وری
مقاله تحلیل پوششی داده ها
مقاله FDH
مقاله شاخص مالمکوئیست
مقاله شیلات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: پهلوانی مصیب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه، اندازه گیری بهره وری کل عوامل تولید و بررسی عوامل موثر بر آن در مزارع پرورش ماهیان سردابی استان فارس است. داده های مورد نیاز از اداره کل شیلات استان فارس گردآوری شد که اطلاعات ۳۳ مزرعه پرورش ماهیان سردابی در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ را در برمی گیرد. برای محاسبه بهره وری کل عوامل تولید (TFP) و اندازه گیری اثرات عوامل موثر بر آن از شاخص مالم کوئیست استفاده شد. اثرات تغییرات کارایی، تغییرات تکنولوژی و دانش فنی، تغییرات کارایی خالص فنی و تغییرات مقیاس محاسبه و سهم هر یک در روند تغییرات بهره وری مشخص گردید. با توجه به شرایط محیطی از فرض نهاده گرا استفاده شد. نتایج نشان داد با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس ۳۶٫۴ درصد واحدها، با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس ۷۵٫۸ درصد و در مدل مرز چینش آزاد ۶۹٫۷ درصد واحدها از نظر فنی کارا می باشند. همچنین نتایج نشان داد با فرض نهاده گرا، دامنه تغییرات شاخص TFP در میان مزارع نمونه از ۲٫۰۹-۰٫۳۸ واحد متغیر و با میانگین ۱٫۱۲ واحد می باشد. وجود مزارع با بهره وری بالا گویای این واقعیت است که پتانسیل خوبی برای ارتقای بهره وری این مزارع وجود دارد. با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود که میزان کاهش نهاده ها بدون تغییر در میزان تولید و همچنین نگرش استراتژیک به مسایل و ایجاد برخی تغییرات اساسی در روند تولید از جمله بیمه کردن مزارع سردابی می تواند به فرآیند بهبود کارایی بنگاه های ناکارا کمک کند.