مقاله بررسی عوامل تعیین کننده نسبت پرداخت سود سهام با استفاده از شبکه عصبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۹۱ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل تعیین کننده نسبت پرداخت سود سهام با استفاده از شبکه عصبی
این مقاله دارای ۴۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سود هر سهم
مقاله سود تقسیمی هر سهم
مقاله نسبت پرداخت سود سهام
مقاله شبکه های عصبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مراد‌زاده فرد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: عطاری مطلق پریسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر به بررسی عوامل تعیین کننده نسبت پرداخت سود سهام همچنین مقایسه قدرت پیش بینی شبکه های عصبی و مدل رگرسیون حداقل مربعات به منظور برآورد نسبت پرداخت سود سهام می پردازد. هدف این تحقیق شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده نسبت پرداخت سود سهام، ارزیابی درجه اهمیت این عوامل و ارائه یک مدل توصیفی از عوامل تعیین کننده نسبت پرداخت سود سهام می باشد. از میان تئوری ها و نظریه های متفاوتی که از سوی محققین حوزه مالی در خصوص سود تقسیمی ارائه شده است در این تحقیق نظریه های علامت دهی، نمایندگی و سود سهام باقیمانده مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی این نظریه ها ابتدا متغیرهای جایگزین تعیین و سپس اطلاعات لازم برای ۱۳۳ شرکت گردآوری گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش های آماری مبتنی بر ضریب همبستگی، رگرسیون چندگانه و شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میان نسبت پرداخت سود سهام و متغیرهای نسبت پرداخت سود سهام سال قبل، پراکندگی مالکیت و جریان نقد آزاد رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. مقایسه بین مدل های رگرسیون و شبکه عصبی نشان دهنده پیش بینی دقیق تر نسبت پرداخت سود سهام با استفاده از مدل شبکه عصبی می باشد. همچنین در ساختار ۱-۱۳-۷ شبکه عصبی مدلی که دارای نرخ یادگیری ۰٫۱۵ و اندازه حرکت ۰٫۹ است نشان می دهد که رشد درآمد، نسبت پرداخت سود سهام سال قبل و پراکندگی مالکیت مهمترین عوامل تعیین کننده نسبت پرداخت سود سهام می باشند.